Egemen Qazaqstan
14109 ماتەريال تابىلدى

ەگەمەن قازاقستان • 13 قازان، 2021

«التىن جۇلدىز» وردەنىمەن ماراپاتتالدى

حالىقارالىق تۇركى اكا­دە­مياسىنىڭ پرەزي­­­دەنتى، «ەگەمەن قازاق­ستان» رگ» اق باسشىسى دار­حان قىدىرالى موڭعو­ليا پرەزيدەنتىنىڭ جارلى­عىمەن وسى مەملەكەتتىڭ جوعارعى ناگراداسى – «التىن جۇلدىز» وردەنى­مەن ماراپاتتالدى.

قوعام • 12 قازان، 2021

قارا شاڭىراق

قارا شاڭىراق – قازاقتىڭ قacتەpلى، قacيەتتى ءۇيى. ونى «ۇلكەن ءۇي» دەپ تە ەرەكشە قۇرمەتتەيدى. ستۋدەنت كەزىمىزدە اۋىلعا كەلگەنىمىزدە شەشەمىز: «ۇلكەن ۇيگە بارىپ، سالەم بەرىپ كەل، قاراعىم. ول – كورگەندىكتىڭ، بىلگەندىكتىڭ بەلگىسى»، دەپ ەسكەرتىپ وتىراتىن. اۋىل ىشىندە، اعايىندار اراسىندا ەرتەدەن كەلە جاتقان سونداي ءبىر جاقسى ءداستۇر بار بولاتىن.

ادەبيەت • 12 قازان، 2021

تاڭعى شىقتاي شىنايى تالانت

جازۋشى سايىن مۇراتبەكوۆتىڭ قازاق پروزاسىنىڭ التىن قورىنا ەنەتىن ساناۋلى ساڭلاقتاردىڭ ءبىرى ەكەندىگى قاشاندا ىستىق ىقىلاسپەن، ماقتانىش سەزىمىمەن ايتىلادى. ادەبيەتتىڭ وركەندەۋىنە قوماقتى ۇلەس قوسقان قالامگەردى ۇلتتىق ونەردىڭ تۇنىعىنان قانىپ ىشكەن ساۋلەلى جاننىڭ ءبىرى عانا ەمەس، بىرەگەيى دەۋگە لايىقتى. سايىن مۇراتبەكوۆ قازاق پروزاسىنداعى بەيىمبەت سالعان مەكتەپتى جاڭا ءبىر كوركەمدىك بيىككە كوتەرگەن حاس سۋرەتكەر ەكەنى ايان.

قازاقستان • 11 قازان، 2021

الىستان كەلگەن اعايىن – ەلدىڭ قۇتى

تاريح قاتپارىنا ۇڭىلگەندە ۇركىنشىلىك جىلدارى تاعدىر تالكەگىنە تۇسكەن قانداستىرمىزدىڭ باسىنان نە ءبىر زۇلمات كۇندەر وتكەنىن كورەمىز. كەڭەستىك قىزىل يمپەريانىڭ قاندى قىلىشى مەن قولدان جاسالعان اشتىعى، قۋعىنى ولاردى تارىداي شاشتى. ولگەنى ءولدى، ءتىرىسى شەت اسىپ جان ساقتادى. قازاقتىڭ شەكسىز بايلىعى – تاۋەلسىزدىكتىڭ ارقاسىندا قيىرداعى باۋىرلار وردالى جۇرتقا ولجا بولىپ ورالدى. كەتىگىمىز جامالىپ، كەمتىگىمىز تولدى.

ونەر • 11 قازان، 2021

الشىنباي اسقان اسۋلار

ءبارىمىز دە اۋىلدا تۋدىق، اۋىلدا وستىك، ارمان ساپارىنا سول اۋىلدان اتتاندىق. ءبىز تۋعان توپىراق قارت قاراتاۋ مەن كارى سىرداريانىڭ ورتاسىندا ورنالاسقان – جاڭاقورعان ءوڭىرى. تاۋ مەن ارنالى وزەن ورتاسىندا قونىس تەپكەندىكتەن بە، بۇل جەردىڭ اۋاسى دا، تابيعاتى دا، جەلى دە، جاۋىنى دا – قىسقاسى، ءبارى دە ەرەكشە. ال ادامدارى شە؟

عىلىم • 11 قازان، 2021

تاعىلىمى تەرەڭ، ورەسى بيىك

بەلگىلى عالىم، ۇلاعاتتى ۇستاز ارستان عازاليەۆ – بۇكىل ءومىرىن عىلىم مەن بىلىمگە ارناعان جان. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن مۇعالىمى، قاراعاندى قالاسىنداعى اعارتۋ جۇيەسىنىڭ نەگىزىن قالاۋ­شىلاردىڭ جانە ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ءبىرى، بەلگىلى پەداگوگ ماۋلەن عازاليەۆتىڭ وتباسىندا دۇنيەگە كەلگەن ارستان ماۋلەن­ ۇلى مەكتەپ جاسىنان بىلىمگە قۇشتارلىعىن، ەڭبەكقورلىعى مەن تابان­دىلىعىن كورسەتتى. 

ونەر • 11 قازان، 2021

قوجاكەەۆتىڭ قۇندى قازىناسى

قازاق ساتيراسىنىڭ ءوسىپ-وركەندەپ، تەرەڭ تامىر جايۋى­­نا زور ۇلەس قوسقان عا­لىم-ۇس­تاز­داردىڭ ءبىرى دە بىرە­گەيى –تەمىربەك قوجاكە ۇلى! ول – قازاق ساتيراسىن ەگجەي-تەگ­جەيلى زەرتتەپ، ساتيرالىق جانر­لار جۇيەسىن جەتە زەردەلەگەن ءھام تەوريالىق جا­عىنان نەگىزدەگەن عالىم. بۇعان دەيىن قازاق ادە­بيەت­تانۋ عىلىمىندا ساتيرا مەن يۋموردى تەرەڭ زەرتتەپ، تال­داعان عالىم بولعان جوق. ونىڭ قالامىنان تۋعان ون­داعان وقۋلىقتار مەن مونوگرافيالار جانە جۇز­دەگەن عىلىمي ەڭبەكتەردى جي­ناق­تاپ، تاسقا باسسا، قازاق ساتي­راسىنىڭ ەنتسيكلوپەدياسى سەكىلدى تولىمدى دۇنيە ءارى بو­لاشاق وقىرماندار مەن جاس زەرتتەۋشىلەر ءۇشىن اسا قۇندى عىلىمي ەڭبەك بولارى حاق.

تاريح • 11 قازان، 2021

قاسىم حاننىڭ قازاق تاريحىنداعى ءرولى

ەل تاريحىنىڭ حاندىق ءداۋىرى دەپ اتالاتىن XV-XVIII عع. ارالىعىندا ءومىر ءسۇرىپ، ىسىمەن دە، سوزىمەن دە ارتىندا وشپەس ءىز قالدىرعان تۇلعالار قاتارىندا جانىبەك حان ۇلى قاسىم حاننىڭ الار ورنى ەرەكشە. 2021 جىلى ونىڭ تۋعانىنا 575 جىل تولسا، ال قايتىس بولعانىنا 500 جىل بولىپ وتىر.

ءبىلىم • 11 قازان، 2021

ءبىلىمدى ۇرپاق بىلىكتى ۇستازدان شىعادى

پەداگوگ قىزمەتكەرلەردىڭ بى­لىك­تىلىگىن ارتتىرۋ – ءبىلىم سالا­سىنداعى باستى ماسەلە. ەلىمىزدە ەڭ العاشقى بىلىكتىلىك ارتتىرۋ ينس­تيتۋتى سوناۋ سو­عىس جىلدارىندا، ياعني 1944 جىلى قىزىلوردا قا­لاسىندا اشىلعانى تۋرالى دەرەك بار. ال ءبىزدىڭ باتىس قازاقستان وب­لىستىق مۇعالىمدەر ءبىلىمىن جە­تىل­دىرۋ ينستيتۋتى 1951 جىلى قۇ­رىلعان. ىرگەسى قالانعان كۇننەن باس­تاپ ۇستازداردىڭ ۇستاحاناسى اتان­عان بۇل قاراشاڭىراق اق­جايىق ءوڭىرىنىڭ قانشاما مۇعالىم­دەرىن كاسىبي شەبەرلىككە شىڭداپ، قانشاما مۇعالىمنىڭ شابىتى­نىڭ شامىن جاقتى؟! 1953 جىلى تۇڭعىش رەت وتكىزىلگەن «وبلىستىق پەداگوگيكالىق وقۋلار» – وسىنىڭ دالەلى.

قوعام • 10 قازان، 2021

ازاماتتىق قوعامنىڭ بەلسەندى ءىس-قيمىلى – دامۋ كەپىلى

بۇگىندە ازاماتتىق قوعامنىڭ الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋدىڭ ماڭىزدىلىعى كۇن وتكەن سايىن ايقىن كورىنۋدە. اتالعان سالاعا باسىمدىق بەرمەۋ قولداعى بار مۇمكىندىكتى باعالاماۋ، حالىقتىڭ ەرىك-جىگەرىن ورنىمەن قولدان­باۋدىڭ ناق ءوزى بولادى دەپ ايتساق، ارتىق كەتكەندىك ەمەس. جالپى، ازامات­تىق قوعامنىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەسىن ەلىمىزدەگى ايماقتىق ساياساتتى ۋاقىت تالابىنا ساي ىلگەرىلەتۋ ءىسىنىڭ ماڭىزدى ءبىر بولىگى رەتىندە قاراس­تىرعانىمىز ابزال.