سۋرەتتەر

كۇز (فوتورەپورتاج)

137 رەتكورسەتىلدى

قوستاناي وبلىسىندا بەيىمبەت ءمايليننىڭ 125 جىلدىعىنا وراي ءىس-شارا ءوتىپ جاتىر (فوتورەپورتاج)

قوستاناي وبلىسىندا جازۋشى بەيىمبەت ءمايليننىڭ 125 جىلدىعىنا بايلانىستى ءىس-شارا ءوتىپ جاتىر. وعان قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ توراعاسى ۇلىقبەك ەسداۋلەت باستاعان قالامگەرلەر، زيالى قاۋىم وكىلدەرى، قوستاناي وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى مارات جۇندىباەۆ جانە «Egemen Qazaqstan» گازەتىنىڭ باس رەداكتورى ايبىن شاعالاق قاتىستى. جينالعاندار كلاسسيك جازۋشىنىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويدى.  

231 رەتكورسەتىلدى

ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىنان فوتورەپورتاج

تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.

160 رەتكورسەتىلدى