ۆيدەو

ليۆان استاناسىندا بولعان جارىلىستىڭ ۆيدەوسى شىقتى

جارىلىس سالدارىنان 10 ادام اجال قۇشىپ، 100-دەن اسا ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى Reuters.

770 رەتكورسەتىلدى

COVID-19: فرانتسياداعى ساقتىق شارالارى

فرانتسيا دەنساۋلىق ساقتاۋ باس باسقاراماسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا ەلدە SARS-CoV-2 جۇقتىرعاندار سانى ارتۋدا دەپ جازادى "Le Figaro" جانە "REGNUM".

24 رەتكورسەتىلدى

قازاقستاندا التىننان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمدار قىمباتتادى

التىننان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمدار ءبىر جىل ىشىندە شامامەن 10 پايىزعا قىمباتتادى. ەڭ قىمبات باعا نۇر-سۇلتان قالاسى مەن اقتاۋ جانە اتىراۋ قالالارىندا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

38 رەتكورسەتىلدى