ونەر • 14 قاڭتار، 2019

«سايرا» بەينەبايانى تۇركيانىڭ رەيتينگىنە ەندى

223 رەتكورسەتىلدى

كامشات جولدىباەۆا مەن ينديرا ەلەمەس TMB تىزىمىندە 13-ورىندا.

سامير گۋربانوۆ قۇرعان «تۇركى اۋەندەرىنىڭ بىرلىگى» (TMB) ارناسى ءار اپتا سايىن تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ اۋەندەرىنىڭ رەيتينگىن جاسايدى. قازاقستاندىق كامشات جولدىباەۆا مەن ينديرا ەلەمەستىڭ «سايرا» بەينەبايانى 13-ورىندا.

بۇل اپتا رەيتينگىنىڭ كوشىن رافەت ەل رومان مەن دەريانىڭ دۋەتى باستاپ تۇر. تىزىمدە ەلىمىزدە بۇرىننان تانىمال تاركان دا بار. رەيتينگ تىڭدارمانداردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى جاسالادى. تىزىمدە تۇركيادان بولەك وزبەكستان ءانشىسى نيلۋفار ۋسمانوۆا، رۋمىنيالىق يننا، مولدوۆالىق دان بالان بار.

ايتا كەتەتىنى، ارنانىڭ رەسمي سايتىندا وتانداستارىمىزعا داۋىس بەرە الاسىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار