Egemen Qazaqstan
8130 ماتەريال تابىلدى

رۋحانيات • 30 قاڭتار، 2020

«تۋعان جەر» باعدارلاماسى اياسىندا 825 جاڭا نىسان سالىندى

بۇل باستاما اياسىندا قولعا الىنعان جوبا قازاقستاندىقتاردى تۋعان ولكەسىن دامىتۋعا تارتۋدى، جەرگىلىكتى جەرلەردەگى الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋدە مەملەكەت پەن ازاماتتىق قوعامدى جۇمىلدىرۋدى ماقسات ەتەدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ رەسمي اقپاراتتىق رەسۋرسى حابارلادى.

سپورت • 30 قاڭتار، 2020

سپورت سالاسىنىڭ 2019 جىلعى ۇزدىكتەرى انىقتالدى

بۇگىن مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىندە وبلىستىق سپورت باسقارمالارى، ۆەدومستۆولىق باعىنىستاعى ۇيىمدار باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن جينالىستا 2019 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سپورتشىلارعا، جاتتىقتىرۋشىلارعا، دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىنداعى ماماندارعا جانە دەنە شىنىقتىرۋ-سپورتتىق ۇيىمدارعا «ۇزدىك» اتالىمى بويىنشا اتاقتاردى بەرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كونكۋرستىڭ ناتيجەسى جاريالانىپ، جەڭىمپازدار انىقتالدى.  

رۋحانيات • 30 قاڭتار، 2020

تاريحي جانە مادەني جادىگەرلەر تسيفرلاندىرىلادى

بۇگىندە مۋزەيلەردەگى قۇندىلىقتاردىڭ 3D مودەلىن، ياعني مۋزەيلىك زاتتاردىڭ تسيفرلىق كوشىرمەسىن جاساۋ وزەكتى. تۇڭعىش پرەزيدەنت – ەلباسى ن. نازارباەۆ جاريالاعان «بولاشاققا باعدار: رۋحاني جاڭعىرۋ» اتتى باعدارلامالىق ماقالادا كورسەتىلگەن وسى ءبىر تارماق قوعامدىق سانانى جاڭعىرتۋدىڭ ناقتى باعىتتارىنا ايقىندالعان. بۇل تۋرالى رrimeminister.kz سايتىندا جاريالاندى.

قازاقستان • 30 قاڭتار، 2020

KASE: دوللار شامامەن 1 تەڭگەگە قىمباتتادى

امەريكا ۆاليۋتاسىنىڭ ورتاشا باعامى - 378،42 تەڭگە. بۇل جايىندا قازاقستاندىق قور بيرجاسى حابارلادى.

سپورت • 30 قاڭتار، 2020

جەڭىل اتلەتيكادان جابىق عيماراتتاعى الەم چەمپيوناتى 2021 جىلعا شەگەرىلدى

2020 جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قىتايدا ءوتۋى ءتيىس جەڭىل اتلەتيكادان جابىق عيماراتتاعى الەم چەمپيوناتى كوروناۆيرۋسقا بايلانىستى كەيىنگە شەگەرىلدى. بۇل تۋرالى Olympic.kz حابارلادى.

سپورت • 30 قاڭتار، 2020

دانيار قايسانوۆ الەمدىك رەيتينگتە ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى

ەركىن كۇرەستەن ازيا چەمپيونى جانە ازيا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى دانيار قايسانوۆ الەمدىك رەيتينگتە  جوعارىلادى. بۇل جايلى Olympic.kz سايتى جاريالادى. 

قازاقستان • 30 قاڭتار، 2020

بەردىبەك ساپارباەۆ: وتكەن جىلى 95 مىڭ جەرلەسىمىز تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلدى

بۇگىن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى پرەمەر-مينيستر ورىنباسارى ب.ساپارباەۆپەن جانە ۇكىمەتتىڭ الەۋمەتتىك بلوگى مينيسترلىكتەرىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى.

پرەزيدەنت • 30 قاڭتار، 2020

پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى جاڭادان تاعايىندالعان ەلشىسىن قابىلدادى

كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى رەسەي فەدەراتسياسىمەن اراداعى ستراتەگيالىق جانە وداقتاستىق قارىم-قاتىناستاردى، ونىڭ ىشىندە ينتەگراتسيالىق ۇدەرىستەر اياسىنداعى بايلانىستاردى ودان ءارى جان-جاقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 30 قاڭتار، 2020

80 مىڭنان استام وتباسى ااك تاعايىنداۋعا قۇجات تاپسىردى

2020 جىلعى 28 قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك تاعايىنداۋعا ءوتىنىش 80،5 مىڭ وتباسىدان قابىلداندى. ونىڭ قۇرامىنا 412،9 مىڭ ادام كىرەدى، ونىڭ ىشىندە 265،6 مىڭى بالا. كوپبالالى وتباسىلاردىڭ ۇلەسى 40،5 % نەمەسە 32،6 مىڭ وتباسىن قۇرايدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

الەم • 30 قاڭتار، 2020

رەسەيدە 500-دەن استام بالىقشى قۇتقارىلدى

قۇتقارۋشىلار ساحالين وبلىسىنداعى موردۆينوۆ شىعاناعىندا مۇزدا جۇرگەن 536 بالىقشىنى ەۆاكۋاتسيالادى. بۇل تۋرالى RT سايتىندا جاريالاندى.