قوعام • 27 ناۋرىز، 2023

ترامادول ەسىرتكى قۇرالدارىنىڭ تىزىمىنە ەنگىزىلدى

156 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا ترامادول پرەپاراتىن تەك رۇقساتى بار ءدارىحانالار عانا ساتا الاتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

بۇل قادامدى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ۇكىمەت قازاقستاندا باقىلاۋعا جاتاتىن ەسىرتكى قۇرالدارىنىڭ، پسيحوتروپتىق زاتتار مەن پرەكۋرسورلاردىڭ تىزبەسىنە قاتىستى قاۋلىعا وزگەرىستەر ەنگىزدى.

ۆەدومستۆو اتالعان ءدارى-دارمەكتى ليتسەنزياسىز ساتقاندار ءۇشىن اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكەرتتى.

ۇقساس جاڭالىقتار