ايماقتار • 22 قىركۇيەك، 2020

شىمكەنتتە قانتتى كۇلشە شىعارىلادى

42 رەت كورسەتىلدى

قالاداعىىرى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى "راحات-شىمكەنت" فابريكاسى قانتتى كۇلشە شىعاراتىن جاڭا جەلىسىن ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ. 

اشىلۋ سالتاناتىنا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ايبەك ساتتىباەۆ، "راحات" اق باسقارما توراعاسى كونستانتين فەدورەتس قاتىستى.
 
جوبا قۇنى 3،2 ملرد. تەڭگەنى قۇرايدى. ونىڭ ىشىندە 2،6 ملرد.تەڭگە "دامۋ ءوندىرىس" جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋ باعدارلاماسى بويىنشا الىنعان. اتالعان كاسىپورىن وتكەن جىلى ءساۋىر ايىندا شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمدىگى مەن "راحات-شىمكەنت" جشس اراسىندا جاسالعان مەموراندۋمعا سايكەس مارمەلاد وندىرەتىن جاڭا جەلىسىن ىسكە قوسقان بولاتىن.
 
بۇگىندە فابريكا 12 مىڭ توننا قانتتى كۇلشە جانە مارمەلاد وندىرەدى. كاسىپورىن زاماناۋي قۇرال – جابدىقتارمەن جابدىقتالعان. جوبا اياسىندا 130 ادام تۇراقتى جۇمىس ورنىمەن قامتىلدى.
 
مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ تاۋىپ، 180 ملن تەڭگە سۋبسيديا بەرىلدى. مارمەلاد، قانتتى كۇلشە جانە باسقا دا كونديتەرلىك ونىمدەرىن تمد، ەۆروپا جانە ازيا ەلدەرىنىڭ نارىعىنا شىعارىلادى.
سوڭعى جاڭالىقتار

تسيرك - الەم نازارىندا

قازاقستان • بۇگىن، 20:51

ۇقساس جاڭالىقتار