سپورت • 27 ناۋرىز، 2023

وسى اپتادا وتەتىن مادەني-سپورتتىق ءىس-شارالار

121 رەت كورسەتىلدى

وقىرمان نازارىنا وسى اپتادا وتەتىن مادەني-سپورتتىق ءىس-شارالاردىڭ ءتىزىمىن ۇسىنامىز.

30 ناۋرىز

«اسقاروۆتىڭ اققايىندارى» سپەكتاكلى

وتەتىن ورنى: تاراز قالاسى، ا.توقپانوۆ اتىنداعى جامبىل وبلىستىق قازاق دراما تەاترى

30 ناۋرىز

«قۇلاگەر» سپەكتاكلى

وتەتىن ورنى: الماتى قالاسى، ع. مۇسىرەپوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترى

31 ناۋرىز

«فورتەپيانو جانە وركەستر» قازاق مەملەكەتتىك سيمفونيالىق وركەسترى

وتەتىن ورنى: استانا قالاسى، «Qazaqstan» وكز

1 ءساۋىر

«كارمەن-سيۋيتا» بالەتى

وتەتىن ورنى: استانا قالاسى، «استانا بالەت» تەاترى

1 ءساۋىر

ء«شامشى» سپەكتاكلى

وتەتىن ورنى: استانا قالاسى، ق.قۋانىشباەۆا اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترى

2 ءساۋىر

«ەكەۋمىز» سپەكتاكلى

وتەتىن ورنى: الماتى قالاسى، م. اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى

2 ءساۋىر

«ۇيقىداعى ارۋ» بالەتى

وتەتىن ورنى: الماتى قالاسى، اباي اتىنداعى ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترى

ۇقساس جاڭالىقتار