سپورت • 24 ناۋرىز، 2023

قازاقستان ونەرپازدارى «تەاتر بارىسىن» انىقتايدى

137 رەت كورسەتىلدى

تەاتر جانە كينو اكتەرى، «ونەر بارىسى» ءتۋرنيرىنىڭ ءۇش مارتە جەڭىمپازى اسىلحان تولەپوۆتىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن 28 ناۋرىز كۇنى استانا قالاسىنداعى جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا «تەاتر بارىسى» رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيرى وتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz  قازاقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ. 

تۋرنيرگە قاتىسۋعا رەسپۋبليكا وڭىرلەرىنەن 48 اكتەر تىركەلگەن. ءتۋرنيردىڭ ماقساتى – قازاقستاننىڭ تەاترلارىندا ۇلتتىق سپورتتى دامىتىپ، قازاق كۇرەسىن كەڭىنەن دارىپتەۋ، سونداي-اق تەاتر كەڭىستىگىندەگى اكتەرلەردىڭ ونەر مەن سپورتتاعى شىعارماشىلىق ءارى ارىپتەستىك بايلانىسىن نىعايتۋ.

  • ءتۋرنيردىڭ وتەتىن ورنى: جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايى.
  • ۋاقىتى: 28 ناۋرىز، ساعات 16:00.

ۇقساس جاڭالىقتار