تاعايىنداۋ • 01 اقپان، 2023

دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ قازاقستانداعى جاڭا تۇراقتى وكىلى تاعايىندالدى

78 رەت كورسەتىلدى

اندرەي ميحنەۆ دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ قازاقستانداعى جاڭا تۇراقتى وكىلى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اندرەي ميحنەۆ دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ قازاقستان ۇكىمەتىمەن، مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، ازاماتتىق قوعاممەن، جەكە سەكتورمەن جانە باسقا سەرىكتەستەرمەن ساياسي ديالوگىن جۇرگىزەدى جانە دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ استاناداعى ەل كومانداسىن باسقارادى.

ول سونداي-اق دۇنيەجۇزىلىك بانك توبى مەن قازاقستان اراسىنداعى 2020-2025 جىلدارعا ارنالعان ارىپتەستىك نەگىزدەرىنىڭ ورىندالۋىن قاداعالايتىن بولادى.

اندرەي ميحنەۆ، ۋكراينا ازاماتى، تاراس شەۆچەنكو اتىنداعى كيەۆ ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ حالىقارالىق ەكونوميكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى. ونىڭ ەكونوميكالىق ساياساتتى جۇزەگە اسىرۋ جانە جوبالاردى باسقارۋ سالاسىندا 20 جىلدان استام تاجىريبەسى بار. ونىڭ دۇنيەجۇزىلىك بانك تۋرالى تەرەڭ ءبىلىمى بار جانە كەڭ اۋقىمدى جوبالاردى جوبالاۋ جانە باسقارۋ تاجىريبەسى بار.

بۇعان دەيىن ول دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ موڭعولياداعى وكىلدىگىن باسقارعان. سونداي-اق تاياۋ شىعىس پەن پارسى شىعاناعى ەلدەرىندە باسەكەگە قابىلەتتىلىك پەن جەكە سەكتوردى دامىتۋعا باعىتتالعان باعدارلامالاردى باسقاردى.

ول لاتىن امەريكاسى، ساحارانىڭ وڭتۇستىگىندەگى افريكا، وڭتۇستىك ازيا، تاياۋ شىعىس پەن سولتۇستىك افريكا، ەۋروپا مەن ورتالىق ازيانىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندە ەكونوميكالىق رەفورمالاردى ىلگەرىلەتۋ تاجىريبەسىنە يە.

ۇقساس جاڭالىقتار