ايماقتار • 03 ءساۋىر، 2022

سۋ تاسقىنى: 100-دەن اسا ءۇي سۋ استىندا قالدى

48 رەت كورسەتىلدى

سۋ تاسقىنى كەزەڭى باستالعاننان بەرى 85 تۇرعىن جانە 15 ساياجاي ۇيلەرى، 6 ەلدى مەكەندە 2 الەۋمەتتىك نىسان ەرىگەن قار سۋىنىڭ استىندا قالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz تجم سىلتەمە جاساپ.

پاۆلودار جانە اقتوبە وبلىستارىندا 43 ۇيدەن سۋ بۇرۋ جۇرگىزىلدى.

الدىن الا 196 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى، ونىڭ ىشىندە 39-ى ۋاقىتشا ەۆاكۋاتسيالاۋ پۋنكتتەرىنە ورنالاستىرىلسا، 57-ءسى تۋىسقاندارىنا باردى..

ءبىر تاۋلىكتە 5 تۇرعىن جانە 15 ساياجاي ۇيلەرىن سۋ باسۋ تىركەلدى، رەسپۋبليكالىق جانە 1 وبلىستىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ 3 ۋچاسكەسىندە سۋ تاسقىنى بولدى.

كوميسسيالىق تەكسەرۋ بارىسىندا بقو-نىڭ شالعىن كەنتىندە 4 تۇرعىن ءۇيدى سۋ باسىپ، 15 باس ۇساق مال قىرىلعانى انىقتالدى.

پ
سوڭعى تاۋلىكتە قاراعاندى وبلىسىنىڭ تەمىرتاۋ قالاسىنداعى مىرزا ستانتسياسىندا 1 تۇرعىن ءۇيدى ەرىگەن قار سۋى باسىپ، 7 ادام، ونىڭ ىشىندە 5 بالا ەۆاكۋاتسيالاندى.

سۋ باسقان 42 تۇرعىن جانە 15 ساياجاي ۇيلەرى، 2 الەۋمەتتىك وبەكت، اۆتوجولداردىڭ 22 ۋچاسكەسىندەگى سۋ تاسقىنى، ونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار – 4، وبلىستىق - 2، جەرگىلىكتى – 16، ونىڭ ىشىندە اۆتوجولداردىڭ 14 ۋچاسكەسىنىڭ شايىلۋى: رەسپۋبليكالىق – 1، جەرگىلىكتى – 13 ۋچاسكە باقىلاۋدا.

سۋ تاسقىنى سالدارىنان تۋىنداعان تج تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋ ماقساتىندا وڭىرلەر اۋماعىندا جاو جانە تجم كۇشىمەن 2 270،4 مىڭ م3 ەرىگەن قار سۋىن سورۋ، ينەرتتى ماتەريالدارى بار 21 891 قاپ توسەۋ، سونداي-اق 250 م2 القاپتا وزەندەردە مۇز كەسۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.

2204031157347783g.jpg

جۇمىستارعا تجم، ءىىم جانە جاو 1 067 ادامى، ونىڭ ىشىندە تجم جەكە قۇرامى - 331، تجم، ءىىم جانە جاو 441 بىرلىك تەحنيكاسى، ونىڭ ىشىندە تجم-ڭ 85 تەحنيكاسى، تجم جانە جاو 141 سۋ ايدايتىن قۇرالى، ونىڭ ىشىندە تجم-ڭ 66 قۇرالى جانە تجم جانە جاو 10 ءجۇزۋ قۇرالى، ونىڭ ىشىندە تجم–ڭ 6 قۇرالى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىندەت قايتا ءورشىدى

الەم • بۇگىن، 20:44

ليسيچانسك كىمنىڭ قولىندا؟

الەم • بۇگىن، 20:41

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • بۇگىن، 20:27

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • بۇگىن، 20:24

جوعالعان سولدات

تاريح • بۇگىن، 20:22

ساناداعى سىلكىنىس نەمەسە كۇرەسكەردىڭ قالىپتاسۋى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • بۇگىن، 20:18

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • بۇگىن، 20:00

الماتىدا 36 گرادۋس ىستىق بولادى

اۋا رايى • بۇگىن، 16:40

بۇگىن - ۇلتتىق دومبىرا كۇنى

قازاقستان • بۇگىن، 08:50

ۇقساس جاڭالىقتار