ەلوردا • 06 تامىز، 2021

ەلوردالىق ستۋدەنتتەر جاڭا وقۋ جىلىندا قالاي وقيدى؟

2761 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆ Instagram پاراقشاسىندا وقۋ ورىندارىنىڭ رەكتورلارىمەن الداعى وقۋ جىلىنا دايىندىق بارىسىن تالقىلاعانىن ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ء«بىر ايدان سوڭ وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر ءۇشىن جاڭا وقۋ جىلى باستالادى. وقۋ ورىندارىن وففلاين فورماتتا قايتا اشۋ ءۇشىن قالادا اۋقىمدى ۆاكتسيناتسيا جۇرگىزىلىپ جاتىر. ۆاكتسيناتسيا ءوز دەنساۋلىعىڭىزدى، جاقىندارىڭىز بەن اينالاڭىزداعى جانداردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۇجىمدىق يممۋنيتەتتى دەر كەزىندە قالىپتاستىرا وتىرىپ، قالىپتى ومىرگە ورالا الامىز.

ۋنيۆەرسيتەت رەكتورلارىمەن ەپيدجاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىق تالقىلاندى. 11 (قالادا بارلىعى 17) جوعارى وقۋ ورنىندا «Ashyq» جوباسى ورناتىلعان، ول وقىتۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردى قاۋىپتەن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قالعان ۋنيۆەرسيتەتتەر دە «Ashyq» جوباسىنا قوسىلۋى كەرەك. سونىمەن قاتار وقۋ ورىندارىن سانيتايزەرلەرمەن جابدىقتاۋ، مەديتسينالىق پۋنكتەردىڭ جۇمىسىن كۇشەيتۋ، ستۋدەنتتەر اعىنىن ۇيلەستىرۋدى ۇيىمداستىرۋ جانە ت.ب. قاجەت.

وقىتۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر (18 جاستان اسقان) ەكپە الۋى ءتيىس. ۇجىمدىق يممۋنيتەت قالىپتاسپاي، كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋ وشاقتارى پايدا بولسا قاشىقتان وقىتۋعا قايتا كوشۋگە ءماجبۇر بولامىز.
COVID-19 ستاتيستيكانىڭ ارتىندا ءاربىر ادامنىڭ ءومىرى تۇرعانىن تۇسىنگەن ءجون! ەكپە الىپ، ءوزىڭىزدى جانە جاقىندارىڭىزدى قورعاڭىز!»، دەپ جازدى ەلوردا اكىمى.

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

تاعى دا تاريف تۋرالى

ايماقتار • كەشە

قولدان شاپقان قوبىز

رۋحانيات • كەشە

كۇلاندا اپا

ەڭ قىسقا اڭگىمە • كەشە

الاش ات تاريحى

قوعام • كەشە

ءبىر ولەڭنىڭ تاريحى

ادەبيەت • كەشە

سۇلتانماحمۇت جەڭىسى

ادەبيەت • كەشە

دالا مەن دارىن

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار