الەم • 22 ماۋسىم، 2021

ايۋ تۋريستەرگە شابۋىل جاساپ، ءبىر ءجاسوسپىرىم كوز جۇمدى

28 رەت كورسەتىلدى

رەسەيدىڭ كراسنويار ولكەسىندەگى «ەرگاكي» ۇلتتىق ساياباعىندا جۇرگەن ءبىر توپ تۋريستەرگە ايۋ شابۋىلداپ، سالدارىنان ءبىر ءجاسوسپىرىم قازا تاۋىپ، تاعى ءبىر ادام جاراقات الدى. بۇل تۋرالى Egemen.kz تاسس اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

«ايۋ 13 ادامنان تۇراتىن تۋريستەر توبىنا شابۋىل جاساعان. سالدارىنان ەكى ادام زارداپ شەگىپ، ونىڭ بىرەۋى – 16 جاستاعى ءجاسوسپىرىم قايتىس بولدى»، دەپ مالىمدەدى تجم جەرگىلىكتى بولىمشەسىنەن.

تجم اقپاراتىنشا، قازىرگى كەزدە تۋريستەر باعداردان شىعارىلىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

قورجىن تولا – قولا

TOKYO2020 • كەشە

الىمجەتتىك ازايعانىمەن...

قازاقستان • كەشە

تۋريستكە دە ءتارتىپ بار

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار