ءبىلىم • 24 اقپان، 2021

ەلىمىزدەگى جوعارى وقۋ ورىندارىنان ءبىر كۇندە مىڭعا جۋىق ستۋدەنت شىعارىلعان

117 رەت كورسەتىلدى

جوعارى وقۋ ورنىنىڭ 1 كۇندە 800-1000 ستۋدەنتتى بىردەن وقۋدان شىعارعانى تۋرالى مىسالدار بار. بۇل تۋرالى ءبىلىم جانە عىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى ميراس داۋلەنوۆ ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا تارقاتىپ جازدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

«الدىڭعى جازبادا ءبىز نەگە جوعارى وقۋ ورىندارىن ليتسەنزيادان ايىراتىنىمىز تۋرالى جازعان بولاتىنمىن. ول جازبانى كوپتەگەن ادامدار قولدادى، ولارعا راقمەت ايتامىن. قوعام جوعارى ءبىلىم بەرۋدەگى وزگەرىستەرگە، ونىڭ ىشىندە ساپاسىز ءبىلىم بەرەتىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جابىلۋىنا ناقتى ءارى نەگىزدى ساۋال قالىپتاستىرعانىن بايقاۋعا بولادى. الدىڭعى جازبادا مەن تەك جوعارى وقۋ ورىندارى تاراپىنان جىبەرىلگەن ەڭ ورەسكەل بۇزۋشىلىقتاردىڭ عانا بەتىن اشقان بولاتىنمىن. بۇگىن مەن كەيبىر جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تەك ءبىر ماقسات − تەكسەرۋدەن ءوتۋ ءۇشىن قانداي امالدارعا باراتىنىن كورسەتكىم كەلەدى. بۇل رەتتە تاعى دا اتاپ وتەمىن، ءسوز تەك بۇگىندە باسىم كوپشىلىگى ساپالى ءبىلىم بەرۋگە تىرىساتىن وقۋ ورىندارىنىڭ شاعىن توبى تۋرالى بولماق»، دەيدى ۆيتسە-مينيستر.

ۆەدومستۆو ورىنباسارىنىڭ ايتۋىنشا، ەڭ الدىمەن تەكسەرۋ الدىندا ستۋدەنتتەردى، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك ستۋدەنتتەردى جاپپاي وقۋدان شىعارۋ. سونىمەن قاتار تەكسەرۋدەن كەيىن بارلىق ستۋدەنتتەر امان-ەسەن وقۋعا قايتا قابىلدانادى، تەك ولار وقۋدان شىعارىلعانىن بىلمەيدى.

«جوعارى وقۋ ورنىنىڭ 1 كۇندە 800-1000 ستۋدەنتتى بىردەن وقۋدان شىعارعانى تۋرالى مىسالدار بار. بۇل وقىتۋشىلار سانى از بولسا دا، ستۋدەنتتەردىڭ شاعىن كونتينگەنتىن وقىتۋعا جەتكىلىكتى ەكەنىن نەمەسە ادەبيەتتەر، جابدىقتار سانىنىڭ ازدىعى سول ستۋدەنتتەر سانى ءۇشىن جەتەتىنىن كورسەتۋ ءۇشىن جاسالادى.

كەيبىر جوعارى وقۋ ورىندارىندا ستۋدەنتتەردىڭ جاپپاي كوشى-قونى شارىقتاۋ شەگىنە جەتكەن. ءبىرىنشى كۋرسقا 200 ستۋدەنت قابىلدانادى، ال 900-ءى بىتىرەدى»، دەيدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ميراس داۋلەنوۆ.

كەيبىر جوعارى وقۋ ورىندارىندا بىتىرۋشىلەردىڭ ءوسىمى 400، 500 جانە ءتىپتى 950%-دى قۇرايدى ەكەن.

وسى ورايدا ميراس داۋلەنوۆ كوبىنەسە بەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىنان ناشار ۇلگەرىمى، اكادەميالىق ادالدىق قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن وقۋدان شىعارىلعان ستۋدەنتتەر ەكەنىن باسا ايتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • كەشە

ەرلىككە تولى سۋرەتتەر

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار