ايماقتار • 16 قاڭتار، 2021

سوققان جەل نىسانداردى قيراتقان

81 رەت كورسەتىلدى

قاتتى سوققان جەلدىڭ سالدارىنان جارما اۋدانىندا بىرقاتار نىساندار زارداپ شەكتى.

32 مەتر/سەكۋندىنا سوققان جەل شۋاق اۋىلىنداعى جىلۋ قازاندىعى عيماراتىنىڭ شاتىرىن ءىشىنارا بۇزعان. زارداپ شەككەندەر جوق. قازىرگى ۋاقىتتا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قۇرامىنداعى كوميسسيا جۇمىس ىستەپ جاتىر.


تابيعاتتىڭ توسىن مىنەزىنىڭ سالدارىنان قاپانبۇلاق اۋىلىنداعى مەكتەپتىڭ شاتىرى دا ب ۇلىنگەن.
توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جەلدىڭ قاتتى سوعۋىنا بايلانىستى تۇرعىنداردى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا شاقىرادى.

- ەلدى مەكەندەردەن تىس جەرلەرگە شىقپاۋعا كەڭەس بەرەمىز. ەلەكتر قۋاتىنىڭ وشۋىنە دايىن بولىڭىز. اۋىلدىق جەردە تۇرساڭىز، ەكى كۇندىك سۋ، تاماق، ءدارى-دارمەك، شامدار مەن قولشامداردى، قار تازالاۋعا ارنالعان كەرەك-جاراقتارىڭىزدى دايىنداپ قويىڭىزدار. دالاعا شىقساڭىزدار، اباي بولىڭىزدار! اۆتوكولىكتەردى اعاشتاردىڭ تۇبىنە قويماڭىزدار، - دەسەدى ماماندار.


شىعىس قازاقستان وبلىسى
جارما اۋدانى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار