ايماقتار • 17 قىركۇيەك، 2020

جامبىل وبلىسىندا جەدەل جاردەم شاقىرتۋ ازايعان

124 رەت كورسەتىلدى

بۇگىندە جامبىل وبلىستىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ستانساسىندا تاۋلىگىنە وبلىس بويىنشا 93 جەدەل جاردەم بريگاداسى قىزمەت كورسەتۋدە، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ونىڭ ىشىندە تاراز قالاسى بويىنشا 43 بريگادا شاقىرتۋلارعا شىعادى. جەدەل جاردەم بريگادالارى مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرمەن تولىق قامتاماسىز ەتىلگەن. كوروناۆيرۋستىڭ ءبىرىنشى تولقىنى كەزىندە تاۋلىگىنە 2000-نان اسا شاقىرتۋلار بولعان. بىراق، شاقىرتۋلارعا كەشىگۋلەردى ازايتۋ ماقساتىندا قوسىمشا ارنايى 5 ءموبيلدى بريگادا مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتكەن. ال، وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىر ايماقتا جەدەل جاردەم شاقىرتۋلارىنىڭ تاۋلىكتىك سانى 1200-1300-گە دەيىن ازايعان.

ەكىنشى تولقىنعا دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ماقساتىندا بۇگىندە بارلىق جەدەل جاردەم بريگادالارى ءدارى-دارمەكتەرمەن، قاجەتتى قۇرال-جابدىقتارمەن جانە جەكە قورعانىش قۇرالدارىمەن تولىق قامتاماسىز ەتىلگەن.

سونداي-اق، اتالعان باسقارمادان قوسىمشا تاعى ەكى ايلىق قورعا ءبىر رەتتىك قولدانۋعا ارنالعان 60 مىڭ دانا وباعا قارسى كوستيۋمدەر، 1000 دانا  قورعانىش كوزىلدىرىكتەر، 100 مىڭ دانا مەديتسينالىق قولعاپتار جانە 100 مىڭ دانا بەتپەردەلەرگە تاپسىرىستار بەرىلگەن. وبلىستىق جەدەل جاردەم ستانساسىندا بۇگىندە 135 سانيتارلىق اۆتوكولىك تىركەلگەن بولسا، ونىڭ ىشىندە ەسەپتەن شىعارۋعا 65 كولىكتىڭ قۇجاتتارى بەرىلگەن. ەندى قوسىمشا ليزينگ بويىنشا جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 52 سانيتارلىق اۆتوكولىكتەر بەرىلەتىن بولادى.

 

جامبىل وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

شىمكەنتتە قوناەۆ داڭعىلى اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:58

الماتى ماڭىندا جەر سىلكىندى

ايماقتار • بۇگىن، 16:42

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 14:08

ۇقساس جاڭالىقتار