ايماقتار • 14 قىركۇيەك، 2020

ىندەتكە قارسى دايىندىق پىسىقتالدى

40 رەت كورسەتىلدى

اقتوبە وبلىسىندا COVID-19-دىڭ كۇزگى تولقى­نىنا دايىندىق جۇمىستارى قولعا الىندى. قازىر­گى ۋاقىتتا ەپيدەميالىق احۋال تۇراق­تانىپ، اۋرۋحانالاردا توسەكتىك ورىن­دارىنىڭ جۇكتەمەسى 78%-دان 14،8%-عا ازايىپ،­ 3198 تو­سەك ورىن رەزەرۆكە اۋىستىرىلدى. جەدەل جاردەم بريگاداسىن شاقىرتۋ ءۇش ەسەگە، ناۋقاستاردى اۋرۋحاناعا جاتقىزۋ 10 ەسەگە ازايدى. وبلىستىق دەنساۋلىق ساق­تاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمە­تىنە قاراعاندا، بۇ­گىندە ەمدەۋ مەكەمەلەرىنە قاراستى التى زەرتحانا كۇن سايىن 1900 زەرتتەۋ جۇرگىزەدى، 21 654 پتر تەست بار.

وبلىستىق جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋ­­حاناسىنىڭ ارنايى بولىمدەرى، اقتوبە مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ №2 جۇق­پالى اۋرۋلار ستاتسيونارىندا جون­دەۋ جۇمىستارى اياقتالدى. ءدال قازىرگى جاعدايدا وبلىستىق جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋحاناسىنداعى ورىندار سانى 275-تەن 567-گە دەيىن، پروۆيزورلاردا 430-دان 3336-عا دەيىن كوبەيتىلىپ، وعان تاعى دا قوسىمشا ورىندار ازىرلەندى. 1371 ورىن وتتەگىمەن قامتىلدى. ستاتسيونارلاردا 395 وتتەگى كونتسەنتراتورى، 625 وتتەگى باللونى، 381 وتتەگى جاستىق بار. ليزينگ ارقىلى 41 جەدەل جاردەم كولىگى ساتىپ الىناتىن بولدى.

كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنا قارسى دايىندىق جۇمىستارىن پىسىقتاعان وبلىس اكىمى وڭداسىن ورازالين اۋدان اكىمدەرى ەمدەۋ مەكەمەلەرىنىڭ دايىندىعىنا جەكە جاۋاپكەرشىلىك الاتىندارىن ەسكەرتتى.

«اۋداندىق اۋرۋحانا مەن اۋىلداعى مەديتسينا بولىمشەلەرىندەگى ءدارى-دارمەك قورىن، قۇرال-جابدىقتاردىڭ جارامدىلىعىن تەكسەرىڭىزدەر. جۋىردا وڭىردە تۇماۋعا قارسى يممۋنداۋ ناۋقانى باستالعاندا، ەگۋدى يممۋنيتەتى ءالسىز توپتاردان باستاڭىزدار. سونداي-اق باقىلاۋ توپتارىنىڭ دا جۇمىستارىن كۇشەيتۋ كەرەك»، دەپ اتاپ ءوتتى ءوڭىر باسشىسى.

وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باس­قارماسى ستاتسيونارلار مەن پروۆيزورلاردا ءدارى-دارمەك پەن جەكە قور­عا­نىس زاتتارىنىڭ ءۇش ايلىق قورى جيناق­تالعانىن حابارلادى. ەپي­دەميالىق جاع­داي كۇرت ناشار­لايتىن بولسا، قالالىق ەمحانالار مەن اۋرۋحانالاردىڭ مەديتسينا قىزمەت­كەرلەرىنىڭ قاتارىنا م.وسپانوۆ اتىن­داعى باتىس قا­زاقستان مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورلىق-وقىتۋ­شىلىق قۇرامى دا قوسىلاتىن بولدى.

وسى كەزگە دەيىن وڭىردە كارانتين ەرەجەسىن قاداعالايتىن 37 باقىلاۋ توبى جۇمىس ىستەدى. مونيتورينگتىك توپ مۇشەلەرى 827 رەت كارانتين ءتارتىبىنىڭ بۇزىلعانىن انىقتاعان.

 

اقتوبە وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

مۇحتار مەن قايىم

قازاقستان • كەشە

ەلدە قىلمىس ازايعان

قوعام • كەشە

اقاڭ جانە قازاق راديوcى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

رۋحتى جىردىڭ يەسى

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار