قازاقستان • 26 ناۋرىز، 2020

ەلىمىزدە كۇن سايىن 860 608 مەديتسينالىق بەتپەردە شىعارىلادى

9 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

ونىڭ ىشىندە 272 مىڭ داناسىن فارماتسەۆتيكالىق كاسىپورىندار، 587 مىڭىن تىگىن كاسىپورىندارى وندىرەدى. قويمالاردا 807 120 دانا مەديتسينالىق بەتپەردە بار.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىستىق تاماق تاراتتى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار