ۆيدەو • 27 اقپان، 2020

ءبىز بىرگەمىز: الەكساندر باراەۆ

29 رەتكورسەتىلدى

ء«بىز بىرگەمىز!» توپتاماسىنىڭ كەزەكتى بەينەروليگى اۋىل شارۋاشىلىعى عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، اكادەميك، توپىراقتى قورعاۋدىڭ بىرەگەي جۇيەسىن ويلاپ تابۋ ارقىلى ۇلان-عايىر سارىارقا توپىراعىن ەروزيادان امان ساقتاپ قالعان الەكساندر باراەۆ تۋرالى بولماق» دەدى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ Facebook پاراقشاسىندا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار