جانبولات كەنجەعۇل«Egemen Qazaqstan»
192 ماتەريال تابىلدى

ۆيدەو • كەشە

باستى اقپارات (26.02.2020)

نازارلارىڭىزعا بۇگىنگى كۇننىڭ باستى جاڭالىقتارىن ۇسىنامىز. وزەكتى اقپاراتتار مەن قىزىقتى وقيعالارعا قانىققىڭىز كەلسە، ءبىزدىڭ سايتتاعى جاڭالىقتاردى وقىپ ءجۇرىڭىز. سونداي-اق YouTube-تەگى ارنامىزعا جازىلىڭىز!

ۆيدەو • 25 اقپان، 2020

بۇگىنگى جاڭالىقتارعا شولۋ (25.02.2020)

نازارلارىڭىزعا بۇگىنگى كۇننىڭ باستى جاڭالىقتارىن ۇسىنامىز. وزەكتى اقپاراتتار مەن قىزىقتى وقيعالارعا قانىققىڭىز كەلسە، ءبىزدىڭ سايتتاعى جاڭالىقتاردى وقىپ ءجۇرىڭىز. سونداي-اق YouTube-تەگى ارنامىزعا جازىلىڭىز!

ۆيدەو • 24 اقپان، 2020

بۇگىنگى جاڭالىقتارعا شولۋ (24.02.2020)

نازارلارىڭىزعا بۇگىنگى كۇننىڭ باستى جاڭالىقتارىن ۇسىنامىز. وزەكتى اقپاراتتار مەن قىزىقتى وقيعالارعا قانىققىڭىز كەلسە، ءبىزدىڭ سايتتاعى جاڭالىقتاردى وقىپ ءجۇرىڭىز. سونداي-اق YouTube-تەگى ارنامىزعا جازىلىڭىز!

حوككەي • 24 اقپان، 2020

«ادميرالدىڭ» «بارىسقا» ءالى كەلمەدى

ەلوردالىق «بارىس» قۇرلىقتىق حوككەي ليگاسىنداعى كەزەكتى ويىنىندا «ادميرال» (رەسەي. ۆلاديۆوستوك) كومانداسىمەن كەزدەستى. «بارىس» قارسىلاسىن 3:1 ەسەبىمەن ۇتتى.

ۆيدەو • 24 اقپان، 2020

داۋرەن اباەۆ Facebook پاراقشاسىندا «ءبىز بىرگەمىز!» اتالاتىن بەينەروليك جاريالادى (ۆيدەو)

اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ Facebook پاراقشاسىندا ء«بىز بىرگەمىز!» بەينەروليكتەر توپتاماسىن جاريالادى.

ۆيدەو • 21 اقپان، 2020

باستى اقپارات (21.02.2020)

نازارلارىڭىزعا بۇگىنگى كۇننىڭ باستى جاڭالىقتارىن ۇسىنامىز. وزەكتى اقپاراتتار مەن قىزىقتى وقيعالارعا قانىققىڭىز كەلسە، ءبىزدىڭ سايتتاعى جاڭالىقتاردى وقىپ ءجۇرىڭىز. سونداي-اق YouTube-تەگى ارنامىزعا جازىلىڭىز!

تاعايىنداۋ • 20 اقپان، 2020

ءى.وماروۆ اتىنداعى قوستاناي وبلىستىق قازاق دراما تەاترىنا جاڭا باسشى تاعايىندالدى

بيىل قوستاناي وبلىسىنىڭ قازاق دراما تەاترىنىڭ قۇرىلعانىنا 20 جىل! اتاۋلى داتا قارساڭىندا تەاترعا جاڭا باسشى تاعايىندالدى. 

ۆيدەو • 20 اقپان، 2020

بۇگىنگى جاڭالىقتار (20.02.2020)

نازارلارىڭىزعا بۇگىنگى كۇننىڭ باستى جاڭالىقتارىن ۇسىنامىز. وزەكتى اقپاراتتار مەن قىزىقتى وقيعالارعا قانىققىڭىز كەلسە، ءبىزدىڭ سايتتاعى جاڭالىقتاردى وقىپ ءجۇرىڭىز. سونداي-اق YouTube-تەگى ارنامىزعا جازىلىڭىز!

ۆيدەو • 19 اقپان، 2020

باستى اقپارات (19.02.2020)

نازارلارىڭىزعا بۇگىنگى كۇننىڭ باستى جاڭالىقتارىن ۇسىنامىز. وزەكتى اقپاراتتار مەن قىزىقتى وقيعالارعا قانىققىڭىز كەلسە، ءبىزدىڭ سايتتاعى جاڭالىقتاردى وقىپ ءجۇرىڭىز. سونداي-اق YouTube-تەگى ارنامىزعا جازىلىڭىز!

فۋتبول • 19 اقپان، 2020

چەمپيوندار ليگاسى: 1/8 فينالدىق ويىندارى ءوتتى

كەشە چەمپيوندار ليگاسىنىڭ 1/8 فينالدىق ويىندارى ءوتتى.