تانىم • 27 اقپان، 2020

سازگەردىڭ «ماڭگى كوكتەمى»

25 رەت كورسەتىلدى

رۋدنىي قالالىق تاريحي-ولكەتانۋ مۇراجايىندا وتكەن سازگەر قايرات نۇرعا­زينگە دەگەن ساعىنىشقا تولى ەرەكشە ءان كەشى «ماڭ­گىلىك كوكتەم» دەپ اتال­دى. رۋدنىي قالاسى دەسە، بۇگىندە جۇرتتىڭ ەسىنە كەنمەن جاعالاسا ءان تۇسەر ەدى.

سازگەردىڭ جۇرەك قىلىن شەرتەتىن نازىك اندەرى بۇگىندە ساعىنىشقا اي­نالعان. سوناۋ قىزعالداقتى ناۋ­رىزىم دالاسىندا تۋىپ وسكەن قايرات نۇرعازيننىڭ جاس­تىق، ىزدەنىسكە تولى شارق ۇرعان، حال­قىمىزدىڭ ءان ونەرىنە شابىتتانا ۇلەس قوسقان جەمىستى جىل­دارى كەنشىلەر قالاسىندا ءوتتى. قازاق ستۋدەنتتەر ەسەبىنەن 2 پايىز بولاتىن 90-شى جىلدارى كەنشىلەر قالاسىندا قاي­راتتىڭ ءانى قالىقتايتىن. رۋد­نىيدىڭ «قازاقتانۋىنا» ساز­گەر­دىڭ قوسقان ۇلەسى از ەمەس. وسى قالادا «اققۋ»، «جادىرا» ونەر توپتارىنا جەتەكشىلىك ەتتى، جاس­تاردى، ستۋدەنتتەردى ونەر­گە باۋ­لىدى. ارتىندا جۇزگە جۋىق ءان قالدىرعان قايراتتىڭ «قىز­دارعا اسىمدىك جاراسادى»، دەپ سىزىلا باستالاتىن «ارمان جىرىم-ارۋلارىم» اتتى ءانى ەلىمىزدەگى ەسترادالىق ءان جۇل­دىزدارىنىڭ رەپەرتۋارىنان بەرىك ورىن الىپ، انقۇمار ءار قازاقتىڭ جۇرەگىن جاۋلاعالى قاشان. سازگەردىڭ بۇل شىعارماسى  رەسپۋبليكالىق «ۇكىلى ءۇمىت» ءان بايقاۋىندا باس جۇلدەنى جەڭىپ الىپ، وعان مۋزىكا ماماندارى دا بيىك باعاسىن بەرگەن. قايرات توبىل-تورعاي ءوڭىرىنىڭ بەلگىلى اقىندارىمەن قاتار، تۇمانباي مولداعاليەۆ، قادىر مىرزا-ءالى، يسرايل ساپارباي سەكىلدى جىر جۇيرىكتەرىنىڭ دە جىرلارىن ءوزىنىڭ ءان قاناتىنا بايلاعان ەدى.

وسىدان ەكى جىل بۇرىن دۇنيە­دەن وتكەن  قايرات سەيىتما­عان­­بەت ۇلى كوزى ءتىرى بولعاندا بيىل­ كوكتەمدە 55 جاسقا تولار­ ەدى. وسى­عان وراي  رۋدنىي قالا­سىنداعى تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە وتكەن «ماڭگىلىك كوكتەم» ەسكە الۋ كەشىنىڭ ەستەلىكتەرمەن دە، شىر­قالعان قايرات اندەرىمەن دە مازمۇنى قالىڭداي ءتۇستى. كەشتىڭ مۋزەيدە ءوتۋى دە بەكەر ەمەس. مۇندا سازگەرگە ارنالعان بۇرىش اشىلىپ، وعان قايراتتىڭ پايدالانعان مۋزىكالىق اسپاپتارى، ءان تاسپالارى، تۇتىنعان زاتتارى، ساحناعا كيگەن كيىمى،  قويىلدى. ولاردىڭ اراسىندا تىڭدارمانىنا اسا بەلگىلى بولا قويماعان، سازگەردىڭ ءوزىنىڭ ورىنداۋىندا جازىلعان تاس­پالارى دا بار. ولاردىڭ كەيبىرى قايراتتىڭ ونەردەگى، ومىردەگى دوس­تارىنان الىندى. سازگەر مۇراسىنىڭ ۇمىتىلماي، شىعار­ماشىلىعىنىڭ ناسيحاتتالۋى ءۇشىن قايراتتىڭ دوسى قوستاناي-تورعاي وڭىرىنە ەسىمى تانىمال اقىن، جۋرناليست،  ونەر جاناشىرى   ارمان حاسەنوۆتىڭ  جۇرگىزگەن جۇمىستارى سۇيسىنەرلىك.

– قايراتتىڭ اندەرى جاستارمەن قاتار، اعا بۋىن اراسىندا دا جاقسى تىڭدالاتىن. دوستىقتى، ماحابباتتى، ادال سەزىمدى جىرلايتىن ليريكالىق اندەرىنىڭ وزەگى ادامگەرشىلىك، يماندىلىق  بولعان سوڭ با، ودان جەڭىل داڭعازالىق بايقالمايتىن، ءبىر نازىكتىك جۇ­رەكتى جاۋلاپ الاتىن. ونىڭ ان­دەرى جىلدارمەن العا جىلجي بەرەرىنە كامىلمىز. وبلىستىق مادەنيەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى، اقىن ەرلان قالماقوۆتىڭ قولداۋىمەن وڭىردە قايرات شى­عارماشىلىعىنا ارنالعان بىر­نەشە كەش، كونتسەرت ءوتتى، – دەيدى ارمان.

«ماڭگىلىك كوكتەم» ءان كەشىندە قايراتتىڭ ق.احمەتجانوۆ، ب.زيناليەۆا، ج.تىلەۋقابىلوۆ، ك.ومىربەكقىزى، و.پيگاسوۆا، ا.قۇرمانوۆ، ا.سابيتبەك ۇلى سەكىلدى ونەردەگى قاناتتاس ارىپ­تەستەرى ەستەلىكتەر ايتتى. جي­نال­­عان جۇرتشىلىقتىڭ قايرات اندەرىنە  سۋسىنى قاندى.  ساز­گەردىڭ كوكتەمدەي كورىكتى، اسەم اندەرى ءوزىن جوقتاتپايدى، ءارى ەلىنە قىزمەت ەتە بەرەتىن بولادى. قايراتتىڭ انىنە سۋساپ كەلگەندەر ونىڭ ارۋاعىنا قۇران باعىشتادى.

 

 

 

قوستاناي وبلىسى،

رۋدنىي قالاسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

سەمەيگە «سەرگەك» ورناتىلادى

ايماقتار • بۇگىن، 14:56

اكىم اقىنعا قۇرمەت كورسەتتى

ايماقتار • بۇگىن، 14:52

ۇقساس جاڭالىقتار