ايماقتار • 20 اقپان، 2020

ءوتىنىش-تىلەكتەر ەسكەرىلەدى

33 رەتكورسەتىلدى

Nur Otan پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبى­رىن­­شى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەك پاۆ­­لو­­دار وب­لىسىنىڭ شال­عاي­داعى بىر­قا­­تار ەل­دى مەكەنىنىڭ تۇر­عىن­دارىمەن كەز­­دە­سىپ، كوكەيكەستى ماسە­لە­­لەر­دى سول جەر­دە تال­قى­لاپ، شەشى­مىن بىرگە قا­راس­تىر­­دى.

جۇمىس ساپارىنىڭ ءبىرىنشى كۇنى ب.بايبەك نوۆو­چەر­نوياركا اۋىلىنىڭ تۇر­عىن­دا­رى­مەن كەز­دەس­تى. مۇندا 16 كوپقا­باتتى تۇر­­عىن ءۇيدىڭ 800-گە جۋىق تۇر­عى­­نى ورتالىق جىلىتۋ جۇيە­سىن­سىز تۇرىپ جاتىر. اۋىل تۇر­عىن­دارى بۇل ماسەلەنى وسىعان دەيىن بىرنەشە رەت كوتەرگەن، ءتىپتى پار­تيا­نىڭ قوعامدىق قابىلداۋى ار­قى­­لى دا قوزعاعان ەكەن.

«تۇرعىندارمەن بىرگە وسىنىڭ شەشۋ جولدارىن تالقىلادىق. اي­ماق باسشىلىعى اۋىلدا جى­­لىتۋ قازاندىعى سالىنادى دەپ ءسوز بەردى. بۇل اتالعان تۇر­عىن ۇي­لەر­­دەن بولەك تاعى دا 5 الەۋ­مەت­تىك نىساندى، ونىڭ ىشىندە تاياۋ ماڭدا ورنالاسقان مەكتەپتى، بالاباق­شانى جانە دارىگەرلىك امبۋلاتو­ريا­نى جىلىتۋمەن قامتاماسىز ەتپەك. ونىڭ ورىندالۋىن Nur Otan پارتياسى ءوز باقىلاۋىنا الدى»، دەدى ب.بايبەك.

ونىڭ ايتۋىنشا، پاۆلودار وبلىسىنا ساپارعا شىعار الدىن­دا ول بۇقارالىق اقپارات قۇ­رال­دا­رى مەن الەۋمەتتىك جەلى­لەر ما­تەريالدارى ارقىلى ءوڭىر­دىڭ كو­كەيكەستى ماسە­لە­لەرىمەن مۇقيات تا­نىسقان. پار­تيا توراعاسىنىڭ ءبى­رىنشى ورىنباسارى بىرنەشە جىلدان بەرى وبلىس ورتالىعىندا «ەكىنشى پاۆلودار» شاعىن اۋدا­نىن­داعى جەكە تۇرعىن ۇيلەردى ەرىگەن جانە جەراستى سۋلارى دەڭ­گ­­­ەيىنىڭ كوتەرىلۋى سالدارىنان سۋ باسۋى ماسەلەسىنە نازار اۋداردى.

ماسەلەنىڭ وزەكتىلىگى ەسكەرىلە وتىرىپ، وبلىستىڭ جاڭا اكى­مى­مەن تۇرعىنداردىڭ كەزدەسۋى ۇيىم­داستىرىلدى. ابىلقايىر سقا­قوۆ­تىڭ ايتۋىنشا، ماسەلەنى جۇيەلى جانە جان-جاقتى شەشۋ ءۇشىن ءتيىستى ماماندار مەن ساراپشىلار تارتىلاتىن بولادى. سونىمەن قاتار 8 شاقىرىم كارىز جەلىلەرىن تارتۋ جانە تاعى 10 شاقىرىم كوممۋنيكاتسيانى سالۋ ءۇشىن جو­با­­لىق-سمە­تالىق قۇجاتتاما ازىر­لە­نەدى. بۇدان بۇرىن جەراستى سۋ­لارىنىڭ دەڭگەيىن تومەندەتۋ ءۇشىن 5 قۇدىق بۇرعىلانىپ، سۋ ساقتاۋ شۇڭقىرى سالىنعان،
3 سورعى ستانساسى ورنا­تىل­عان.

كەزدەسۋدە جەرگىلىكتى تۇر­عىن­­دار مونوپوليست كومپانيا «پاۆ­لو­دار سۋ كانالى» جشس-نا قا­را­تا تاريفتەردىڭ، سۋدى ەسەپتەۋ اس­پاپتارى قۇنىنىڭ ايقىن­دى­عى­­نا قاتىستى نارا­زىلىق­تا­رىن دا ءبىلدىردى. ب.بايبەك ءوز كەزەگىندە تاياۋ ۋاقىتتا پارتيا الاڭىندا بارلىق مۇددەلى ورگان­داردىڭ قاتىسۋىمەن اشىق پارتيا­لىق تىڭداۋ وتكىزۋدى تاپسىردى.

جۇمىس ساپارى بارىسىندا پار­تيا توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ور­ىن­­باسارى «مۇنايحيم» كا­سىپ­ور­نىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن دە كەز­دەستى. مۇندا الەۋمەتتىك جانە ەڭبەك قۇقىقتارىن قورعاۋ سالا­سىنداعى وزەكتى ماسەلەلەر تالقى­لاندى. ب.بايبەك ەلباسى باستاماسىمەن قولعا ال­ىنعان يندۋس­تريالاندىرۋ باع­دار­لاماسىنىڭ ناتيجەسىندە وڭىردە مىڭ­­داعان جۇ­مىس ورنىنىڭ اش­ىل­­­عانىن تىلگە تيەك ەتتى.

«جۇمىسپەن قامتۋمەن قاتار جايلى جانە قاۋىپسىز ەڭبەك جاع­دا­يىن جاساۋ قاجەت. بۇل ءۇشىن باس­­تاۋىش پارتيا ۇيىمدارى كا­­سىپ­و­داق­­تارمەن بىرلەسىپ كاسى­پ­ورىن باسشىلىعىنا تۋىنداعان ما­سە­لە­لە­ر مەن قىزمەتكەرلەردىڭ ۇسىنىس-تىلەك­تەرىن ۋاقتىلى جەت­كى­زىپ وتىرۋى ءتيىس. بۇل رەتتە بىردە-ءبىر سۇ­راق­­تى نازاردان تىس قال­دىرۋعا بول­­مايدى. پرە­زي­دەن­تىمىزدىڭ «حا­لىق ۇنىنە قۇ­لاق اساتىن مەم­لەكەت» تۇجى­رىم­­دا­ماسىنىڭ ناق­تى ىسكە اسۋى دەگەنى­مىز وسى»، دەپ اتاپ ءوتتى ول.

سونىمەن قاتار ب.بايبەك پاۆ­لو­دار وبلىسىنداعى پارتيا اكتي­ۆى­مەن كەزدەسۋ وتكىزىپ، وندا ءساۋىر-مامىر ايلارىندا اشىق ىشكى پارتيالىق سايلاۋ – پرايمەريز وتكىزۋگە دايىندىق بارىسى تۋرالى پىكىر الىستى.

«پارتيامىزدىڭ ليدەرى، ەلبا­سى­نىڭ تاپسىرماسى بويىنشا بار­لىق دەڭگەيدەگى ماسليحاتتارعا ۇسى­نىلاتىن ءتىزىمدى ءتۇزۋ كەزىندە وندا ايەلدەردىڭ 30%-دان، ال 35 جاسقا دەيىنگى جاستاردىڭ 20%-دان كەم بولماۋىنا قول جەتكىزۋ جوسپارلانۋدا.

سونداي-اق ماسليحاتتارعا باس­قا دا الەۋمەتتىك توپتار وكىل­دەرى ۇسىنىلۋى ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، ەر­ەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار جاندار، كوپ بالالى انالار جانە تا­عى باس­قالارى قامتىلۋى كەرەك. بۇل رەت­تە قوعامدىق پىكىر كوش­­باس­­شىلارىن جانە ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم­داردىڭ ەل ىشىندە ءسوزى ءوتىمدى، جۇرت­شىلىقتىڭ سەنىمىنە يە بولعان وكىلدەرىن ىلگەرىلەتۋگە باسا نازار اۋدارىلادى.

ءبىزدىڭ قاعيداتىمىز – «جى­گەر­لى ليدەرلەر – قۋاتتى پار­تيا». ازاماتتىق قوعاممەن قويان-قول­تىق ارالاسىپ، ءوزارا بىر­لە­سە ارە­­كەت ەتۋ عانا ازامات­تار­ى­مىز­دىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتى­رۋ­دى قام­تا­ما­سىز ەتۋگە جول اشا­تى­نىنا سەنىم­­دى­مىن!» دەپ ما­لىم­دە­دى پارتيا تورا­عا­سىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.

كەزەكتەن تىس كونفەرەنتسيا با­رى­سىندا وبلىس اكىمى ءا.سقاقوۆ پاۆلودار وبلىس­تىق في­ليالىنىڭ توراعاسى بو­لىپ ساي­لاندى.

جۇمىس ساپارىنىڭ ءبىرىنشى كۇ­­نىن قورىتىندىلاي كەلە، ب.بايبەك پارتيانىڭ قو­­عام­­دىق قا­بىلداۋ بولمەلەرىنە پاۆلو­دار­­لىقتاردان كەلىپ تۇسكەن وتى­نىش­تەردى ساراپتاۋ ارقىلى شە­شىمىن كۇتكەن ءبىرىنشى كەزەك­تە­گى مىندەتتەردىڭ اۋقىمى انىق­تال­عانىن اتاپ ءوتتى. بۇلار – الەۋ­مەتتىك قامتۋ، ءبىلىم بەرۋ، دەن­ساۋ­­لىق ساقتاۋ، قورشاعان ورتانى قورعاۋ ساپاسى، سونداي-اق تۇر­عىن ءۇي قورىنىڭ ماردىمسىز جاع­دا­يى، ەلدى مەكەندەردى اباتتاندىرۋ جانە تاعى دا باسقا كوپتەگەن ماسە­لەلەر.

«ازاماتتارىمىزدى الاڭ­دا­تىپ وتىرعان ماسەلەلەر بۇگىن­دە ازىر­لەنىپ جاتقان ايماق­تى دامى­تۋدىڭ 5 جىلدىق باع­دار­­لاما­سىنا ەنگىزىلەدى. ءبىز ءار قالا­نى، اۋداندى جانە اۋىلدى قا­م­تۋ­دى جوسپارلاپ وتىرمىز. وسى با­عىت­­تاعى جۇمىستاردى پار­تيا ور­تا­لىق جانە جەرگىلىكتى مەم­لە­كەت­­تىك ورگاندارمەن بىرلەسە وتى­رىپ بىرنەشە ايدان بەرى جۇر­گى­زىپ تە كەلەدى. Nur Otan ءتۇيىندى ماسە­لە­لەر­گە قۇلاق اسىپ قانا قويماي، ونى شە­شۋ ءۇشىن ناقتى شارالاردى قولعا الۋى كەرەك. بۇل ءۇشىن بىز­دە قاجەتتى رەسۋرستار بار، ەڭ باس­­­­تى­سى، قاراپايىم حالىق قول­داپ وتىر»، دەدى ول.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار