اباي • 23 قاڭتار، 2020

اقىن مۋزەيىندە حاكىم ابايدىڭ 175 جىلدىعى باستاۋ الدى

37 رەتكورسەتىلدى

ابايدىڭ مەملەكەتتىك قورىق-مۋزەيىندە ۇلى اقىننىڭ تۋعانىنا 175 جىل تولۋىنا وراي «اباي. ۋاقىت. ونەر» كورمەسى اشىلدى. بۇل تۋرالى ابايدىڭ «جيدەباي-ءبورىلى» قورىق مۋزەيىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

سالتاناتتى شارانى اباي مۋزەيىنىڭ ديرەكتورى ج.اۋباكىر اشىپ، بەلگىلى سۋرەتشى ن.وتەپباەۆ اباي بەينەسى تۇرعىسىندا كەڭىنەن ءوز ويلارىن ءبىلدىردى. م.تولەباەۆ اتىنداعى مۋزىكالىق ۋچيليششەسىنىڭ ستۋدەنتى ا.سانيازبەك ۇلى ابايدىڭ ءانىن اۋەلەتە شىرقاپ، اشىلۋ سالتاناتىنان كەيىن كوپشىلىك قاۋىم جاڭا كورمەمەن تانىستى.

1

«اباي. ۋاقىت. ونەر» كورمەسىنە مۋزەي قورىنداعى اسا قۇندى 50-دەن ارتىق تۋىندى قويىلعان. ولاردىڭ ىشىندە ءا.قاستەەۆ، ە.سيدوركين، ب.بايعاليەۆ، م.الياكپاروۆ، ع.ماكاروۆ، ن.وتەپباەۆ جانە ت.ب. قىلقالام شەبەرلەرىنىڭ تۋىندىلارى بار.

سوڭعى جاڭالىقتار

باسىلىم باسشىلارى - ەركىن قىدىر (1962)

باسىلىم باسشىلارى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار