ايماقتار • 23 شىلدە، 2019

كەنتاۋداعى «ياسسى-قۇس» فابريكاسىنىڭ ونىمدەرىنە سۇرانىس ارتقان

141 رەت كورسەتىلدى

كەنتاۋ وبلىس ورتالىعىنا شەكارالاس ورنالاسقاندىقتان تۇركىستانمەن بىرگە كوركەيەتىن قالا. سوندىقتان دا بولار قالادا قۇرىلىسپەن قاتار شاعىن جانە ورتا بيزنەستى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلۋدە.

جۋىردا كەنتاۋ قالاسىندا بەتون وندىرەتىن «فاحري سترويبەتون» جشس-ءى ىسكە قوسىلدى. جاڭا زاۋىت «م150-م450» ماركالى  بەتونداردى وندىرەدى. ءوندىرىس ورنىندا قازىرگى تاڭدا 30 ادام جۇمىسپەن قامتىلعان. بۇگىنگى تاڭدا شىعارىلعان بەتونداردىڭ بارلىعى دەرلىك وبلىستىڭ اۋدان، قالالارىنا جىبەرىلۋدە. كاسىپورىندا 15 «HOWو» كامازى، جۇك ماشيناسى، اۆتوبەتون-ناسوس كولىگى بار. زاۋىتتاعى بەتون جاساپ شىعاراتىن قۇرىلعىلاردىڭ بارلىعى تۇركيا ەلىنەن اكەلىنگەن. سەرىستەستىك باسشىلىعى بولاشاقتا زاۋىت ايماعىن ۇلعايتىپ، ءونىم كولەمىن كوبەيتۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.

سونداي-اق كەنتاۋداعى «ياسسى-قۇس» فابريكاسىنىڭ ونىمدەرىنە سۇرانىس كوبەيە تۇسۋدە. شارۋا قوجالىعى نەگىزىنەن جۇمىرتقا وندىرۋمەن اينالىسادى. فابريكادا 18 ادام تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلعان. ورتاشا جالاقى 45000-50000 تەڭگە ارالىعىندا. قوجالىقتا 4 جۇمىرتقالايتىن  تسەح پەن قۇراما جەم ساقتايتىن قويما بار.  جوبانىڭ  قۇنى  – 198 ملن. تەڭگە. قازىرگى تاڭدا  گوللانديالىق «لابراۋن»  تاۋىعىنىڭ 50 مىڭى باعىلۋدا. فابريكانىڭ ايلىق قۋاتتىلىعى – 1 350 000 دانا جۇمىرتقا، ال جىلىنا 16 200 000 دانا جۇمىرتقا شىعارۋعا قاۋقارلى. قوجالىق جۇمىسىمەن تانىسقان وبلىس اكىمى ءو.شوكەەۆ ءونىم كولەمىن ارتتىرا ءتۇسىپ، جۇمىس ورنىن كوبەيتۋ قاجەتتىگىن ايتتى. سونداي-اق، ومىرزاق ەستاي ۇلى كەنتاۋ قالاسىنداعى جۇمىس ساپارى بارىسىندا قۇرىلىسى جاڭادان باستالعان 10 كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ قۇرىلىسىمەن تانىستى. بيىل مامىر ايىندا قۇرىلىسى باستالعان نىساندار 2020 جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا تولىق پايدالانۋعا بەرىلمەك. ناتيجەسىندە 600 وتباسى باسپانالى بولادى.

تۇركىستان وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار