ايماقتار • 29 ءساۋىر، 2019

قاراعاندى وبلىسىندا «ۇرپاقتار ەستەلىگى» اكتسياسى جالعاسىن تاپتى

811 رەت كورسەتىلدى

قاراعاندى وبلىسىندا Nur Otan پارتياسىنىڭ باستاماسىمەن رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى «ۇرپاقتار ەستەلىگى» اكتسياسى ءوتىپ جاتىر.

شارا بارىسىندا پارتيانىڭ ايماقتىق فيليالدارىنىڭ «جاس وتان» جاستار قاناتىنىڭ جانە باستاۋىش پارتيا ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى ۇلى وتان سوعىسىنا ارنالعان ەسكەرتكىشتەر مەن مەموريالداردى رەتكە كەلتىرىپ، اۋماقتارىن اباتتاندىرادى. سونىمەن قاتار ولار مايدان قاھارماندارىنىڭ  اتىنداعى كوشەلەر مەن داڭعىلداردى قوقىستان تازارتۋدى دا الدارىنا ماقسات ەتىپ قويعان.

ءساۋىر ايىنىڭ 20-سىنان باستالعان اكتسيا وبلىستىڭ 18 قالاسى مەن اۋدانىن قامتىدى. شاراعا 350-دەن استام قاتىسىپ، ولار بۇگىنگى كۇنگە دەيىن 26 ەسكەرتكىش پەن  مەموريالدى جانە وبەليسكىنى قالپىنا كەلتىردى.

ەسكە سالساق، قاراعاندى وبلىسىندا 171 جاۋىنگەرلىك داڭق ەسكەرتكىشى بار.

 

قاراعاندى وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار