ايماقتار • 11 ءساۋىر، 2019

بقو-دا «وحوتزووپروم» ينسپەكتورى كيىك مۇيىزىمەن ۇستالدى

731 رەت كورسەتىلدى

10 ءساۋىر كۇنى تاڭعى ساعات 07.10. شاماسىندا باتىس قازاقستان وبلىسى قازتالوۆ اۋدانىنا قاراستى قالاباي قىستاعى ماڭىنان توقتاتىلعان «نيۆا-شەۆرولە» اۆتوكولىگى سالونىنان 10 دانا كيىك ءمۇيىزى، پىشاق، ارا، مىلتىق جانە وق تابىلدى.

بۇدان بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، باتىس قازاقستان وبلىسىندا 1-30 ءساۋىر ارالىعىندا «كيىك» جەدەل الدىن الۋ ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر. وسى شارا اياسىندا قازتالوۆ اۋدانى پوليتسيا ءبولىمىنىڭ ۋچاسكەلىك پوليتسيا ينسپەكتورى جانە «وحوتزووپروم» رمقك ينسپەكتورى بار جەدەل توپ تۇنگى تەكسەرۋگە شىققان بولاتىن. قازتالوۆ اۋدانى بىرلىك اۋىلدىق وكرۋگى اۋماعىنان توقتاتىلعان اۆتوكولىكتە وسى اۋدان تۇرعىنى مەن «وحوتزووپروم» رمقك ينسپەكتورى بولعان.

«وسى وقيعا بويىنشا قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 337-بابى (زاڭسىز اڭشىلىق) جانە قك-نىڭ 339-بابى (وسiمدiكتەردىڭ نەمەسە جانۋارلاردىڭ سيرەك كەزدەسەتiن جانە قۇرىپ كەتۋ قاۋپi تونگەن، سونداي-اق پايدالانۋعا تىيىم سالىنعان تۇرلەرىمەن، ولاردىڭ بولىكتەرىمەن نەمەسە دەريۆاتتارىمەن زاڭسىز اينالىسۋ) بويىنشا ءىس قوزعالىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى» دەپ حابارلايدى باتىس قازاقستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

ايتا كەتەيىك، قازتالوۆ اۋدانى سوتىنىڭ شەشىمىمەن بۇرىنعى «وحوتزووپروم» ءوب» رمقك قىزمەتكەرى نۇرعازى سادىقوۆ «قىزمەت بابىن پايدالانىپ، ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ قۇرعان جانە وعان باسشىلىق جاساعانى ءۇشىن» ۇزاق جىلعا سوتتالعان بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

مۇحتار مەن قايىم

قازاقستان • كەشە

ەلدە قىلمىس ازايعان

قوعام • كەشە

اقاڭ جانە قازاق راديوcى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

رۋحتى جىردىڭ يەسى

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار