تاعايىنداۋ • 26 مامىر، 2023

مۇرات تەمىرجانوۆ حالىقارالىق ۇيىمنىڭ توراعاسى بولىپ سايلاندى

162 رەت كورسەتىلدى

قر اشم جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ باسشىسى مۇرات تەمىرجانوۆ بۇۇ فاو سۋبوڭىرلىك ەۋرازيالىق توپىراق سەرىكتەستىگىنىڭ (EASP) توراعاسى بولىپ سايلاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

تاشكەنتتە ءوتىپ جاتقان ۇيىمنىڭ 6-شى پلەنارلىق وتىرىسىندا قاتىسۋشىلار ونىڭ كانديداتۋراسىن قولداپ، ءبىراۋىزدان داۋىس بەردى.

ايتا كەتەيىك، EاSP ەۋرازيالىق كەڭىستىكتىڭ 12 ەلىنىڭ وكىلدەرىن بىرىكتىرەدى، ولار قازاقستان، تۇركيا، رەسەي، ارمەنيا، ازەربايجان، بەلارۋس، گرۋزيا، مولدوۆا، قىرعىزستان، تۇرىكمەنستان، تاجىكستان جانە وزبەكستان.

ۇيىمنىڭ نەگىزگى مىندەتى − جەر رەسۋرستارى، ونىڭ ىشىندە توپىراقتى ۇتىمدى پايدالانۋ جانە ولاردىڭ دەگراداتسياسىنا قارسى كۇرەس سالاسىنداعى ءوڭىردىڭ ەرەكشە ماسەلەلەرىن شەشۋ.

 

ۇقساس جاڭالىقتار