الەم • 19 ناۋرىز، 2023

پاكىستاندا سۋ تاسقىنىنان 10 ادام قايتىس بولدى

82 رەت كورسەتىلدى

پاكىستاننىڭ بەلۋدجيستان پروۆينتسياسىندا تولاسسىز نوسەر جاۋىن سالدارىنان بولعان سۋ تاسقىنىنان 10 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz انادولى اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

Dawn گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جەكسەنبىگە قاراعان ءتۇنى ەلدىڭ حۋزدار، زوب جانە اۆاران قالالارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋعان.

تابيعي اپات سالدارىنان 10 ادام كوز جۇمدى، ونىڭ 8-ءى ءبىر وتباسىنىڭ مۇشەلەرى. قازا تاپقانداردىڭ اراسىندا ەكى بالا مەن ءۇش ايەل بار.

وڭىردەگى كەيبىر عيماراتتار دا زاقىمداندى.

ۇقساس جاڭالىقتار