ايماقتار • 01 اقپان، 2023

الماتى تاۋلارىندا قار كوشكىنى قاۋپى بار

61 رەت كورسەتىلدى

الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلارىندا 01-05 اقپان ارالىعىندا كوشكىن قاۋپى ساقتالادى. بۇل تۋرالى قالا تۇرعىندارىن توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتى ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«تجد ازاماتتاردان، تۋريستەردەن جانە دەمالۋشىلاردان قار كوشكىنىن تۋدىرۋى مۇمكىن بولعاندىقتان قارلى بەتكەيلەرگە شىقپاۋدى، سونداي-اق تاۋلى جەرلەردە بارلىق قاۋىپسىزدىك پەن مىنەز-ق ۇلىق شارالارىن ساقتاۋدى سۇرايدى. الماتى وبلىسىنىڭ اۋماعىندا ىلە-الاتاۋ تاۋلارىنىڭ وڭتۇستىك بەتكەيىندە ەڭبەكشىقازاق، تالعار جانە قاراساي اۋداندارىندا 48 كوشكىن قاۋپى بار ۋچاسكە بار»، دەلىنگەن دەپارتامەنت حابارلاماسىندا.

ايتا كەتەيىك، قار كوشكىنىنىڭ ءتۇسۋى تەمپەراتۋرا فونىنىڭ جوعارىلاۋىنا جانە جاڭبىر مەن قار تۇرىندە مول جاۋىن-شاشىننىڭ تۇسۋىنە بايلانىستى بولادى.

ۇقساس جاڭالىقتار