ايماقتار • 30 قاڭتار، 2023

كۇيىك شالعاندار لايىقتى ەم الدى

55 رەت كورسەتىلدى

شالعايدا جاتقان مويىنقۇم اۋدانىنىڭ 26 جانە 54 جاستاعى ەكى تۇرعىنىنىڭ دەنەسىن تولىقتاي دەرلىك كۇيىك شالعان. بينازار اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى دارىگەرلەردىڭ جەدەل ىسكە كىرىسۋىنىڭ ارقاسىندا ومىرگە قايتا كەلگەندەي كۇي كەشىپ وتىر.

وبلىس اكىمدىگى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى كەلتىرگەن دەرەكتەرگە سەنسەك، ەكى ازاماتتىڭ بەتى، موينى، اياعى قاتتى زاقىمدانعان ەكەن. زەردەلەۋ بارىسىندا ءىىى-ا، ءىىى-ب جانە ءىV دارەجەلى جاراقات بەلگىلەرى انىقتالعان. كەڭ تەرميالىق ماگيسترالدى كۇيىكپەن اۋرۋحانانىڭ قابىلداۋ بولىمىنە جەتكىزىلگەن تۇرعىندارعا جەرگىلىكتى دارىگەرلەر جەدەل كومەك كورسەتۋگە كىرىسكەن. ارينە، گاز باللونىنىڭ جارىلۋى سالدارىنان ورىن العان جاراقاتتى بىردەن جازۋ مۇمكىن ەمەس.

مامانداردىڭ ايتۋىنشا، دەنەسىنىڭ 85 پايىزىن كۇيىك شالعان ازاماتتارعا ءۇشىنشى دارەجەلى كۇيىك شوك ەمى شۇعىل تۇردە جاسالعان. تىنىس جولدارىنىڭ تەرموينگالياتسيالىق تەراپياسى جەدەل قولدانىلعان. كەيىننەن ناۋقاستار جانساقتاۋ بولىمىنە ورنالاستىرىلعان. ونداعى ماماندار دا جەرگىلىكتى ازاماتتارعا قولدان كەلگەن كومەكتى اياماعان. بارلىق ءتيىستى ەم-شارالار مەن كومەكتەر تولىقتاي كورسەتىلگەن.

وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاراز قالاسىنان شۇعىل جەتكەن كومبۋستيولوگتىڭ قاجەتتى شارالاردى جەدەل قابىلداۋىنىڭ ناتيجەسىندە ءومىر مەن ءولىم اراسىنداعى ارپالىستا جاتقان ناۋقاس ەسىن جيعان. وسىلايشا، ومىرگە جاڭادان كەلگەندەي كۇي كەشكەن.

تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، ۇيدەگى گاز باللونىنان شىققان ءتۇتىندى ەشكىم اڭعارماعان كورىنەدى. از عانا ۋاقىت بۇرىن وزدەرى تۇتاتقان گاز ءسۇتپىسىرىم ۋاقىتقا جەتپەي اتىلعان. ءدال سول ساتتە ناۋقاس ازاماتتار سول بولمەگە كىرگەن ەكەن. اتىلعان باللوننان كەلگەن زارداپ سالدارىنان ەكەۋىنىڭ دە دەنەسىن تولىقتاي دەرلىك كۇيىك شالعان.

البەتتە، بۇگىنگى تاڭدا ناۋقاس ازاماتتاردىڭ جاعدايى ءبىرشاما جاقسارا تۇسكەن. ايتكەنمەن ولاردىڭ قازىرگى جاعدايىن ەسكەرگەن اق جەلەڭدىلەر ورتالىق اۋرۋحانادا تەراپيالىق ەمدى جالعاستىرىپ جاتىر. تۇرعىندار تولىق ساۋىققانشا باقىلاۋدا بولماق. ويتكەنى ولاردىڭ دەنەسىندەگى جاراقاتتىڭ اۋىر ەكەنى انىق.

حيرۋرگيا بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى مەدەت مۇقاشەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكى ازامات تا دەر كەزىندە ساناۆياتسيا جەلىسى بويىنشا مامانداندىرىلعان تاراز قالالىق كوپسالالى اۋرۋحاناسىنىڭ كۇيىك بولىمىنە جەتكىزىلگەن ەكەن. بۇگىنگى تاڭدا ناۋقاس­تاردىڭ جاعدايى جاقسارۋى ءۇشىن ماماندار قولدان كەلگەن كومەكتى اياپ جاتقان جوق.

«تۇرمىستىق گازدان كەلەتىن بارلىق زارداپتان اباي بولعان ءجون. توتەنشە جاعدايلاردىڭ قايعىلى اياقتالۋى ادەتتە تۇرمىستىق گاز قۇرىلعىلارىن قولدانباۋ جانە ەرەجەلەردى بۇزۋ سالدارىنان ورىن الىپ جاتادى. ناقتىراق ايتار بولساق، كوبىنەسە گاز باللون جارىلۋى  ادام ومىرىنە زور قاۋىپ توندىرەدى. سوندىقتان تۇرعىندار قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىنە بارىنشا اباي بولعانى ءجون»، دەيدى م.مۇقاشەۆ جاعدايدى ءتۇسىندىرىپ.

مويىنقۇم اۋدانى ءوڭىردىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگىن الىپ جاتقان الىپ اۋدان ەكەنى ءمالىم. ءتىپتى كەيبىر اۋىلدار اۋدان ورتالىعىنان 200 شاقىرىم قاشىق­تىقتا جاتىر. مۇنداي جاعداي الگىندەي الىستاعى اۋىلداردىڭ بىرىندە ورىن العاندا دارىگەرلەردىڭ دەر كەزىندە كومەك كورسەتۋىنىڭ ءوزى مۇڭعا اينالار ما ەدى، كىم ءبىلسىن؟! قىسقاسى، وڭىردەگى كوگىلدىر وتىن­مەن قامتىلماعان جالعىز اۋدان سانالاتىن مويىن­قۇمداعى جاعدايدان كوپشىلىك ساباق السا دەيسىڭ...

 

جامبىل وبلىسى،

مويىنقۇم اۋدانى

ۇقساس جاڭالىقتار