ايماقتار • 04 ءساۋىر، 2022

باتىس قازاقستان وبلىستارىندا «بەكىرە» اكتسياسى باستالدى

1224 رەت كورسەتىلدى

1 ءساۋىر مەن 31 مامىر ارالىعىندا اتىراۋ، ماڭعىستاۋ جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىندا «بەكىرە-2022» كەڭ اۋقىمدى بالىق قورعاۋ اكتسياسى وتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بالىق شارۋاشىلىعى كوميتەتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايان باحيانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل نەگىزگى كۇشتى كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋى مەن اكۆاتورياسىندا، اتىراۋ وبلىسىنداعى جايىق پەن قيعاش وزەندەرىنىڭ ساعالىق ايدىندارىنا شوعىرلاندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.

«اكتسيانىڭ ماقساتى – باعالى بەكىرە تۇقىمداس بالىق تۇرلەرىنىڭ ۋىلدىرىق شاشۋ ورىندارىنا قونىس اۋدارۋىن قامتاماسىز ەتۋ. ەكى ايلىق اكتسيا كەزىندە جايىق-كاسپي وبلىسارالىق باسسەيندىك بالىق شارۋاشىلىعى ينسپەكتسياسىنىڭ ينسپەكتورلارى قۇقىق قورعاۋ، تابيعات قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جانە ۇقك شەكارا قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن بىرلەسىپ، تابيعات زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن قاداعالايدى. باتىس وڭىردەگى ءۇش وبلىستا 1 632 قىزمەتكەر، ونىڭ ىشىندە اتىراۋ وبلىسىندا – 874، باتىس قازاقستاندا – 248، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا 510 قىزمەتكەر جۇمىس ىستەيدى. ولار 92 قايىق جانە شاعىن ءجۇزۋ قۇرالدارىمەن، 285 اۆتوكولىكپەن قامتاماسىز ەتىلدى»، دەيدى ايان باحيانوۆ.

ونىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، جايىق وزەنىنىڭ جاعالاۋىندا 19 بەينەباقىلاۋ كامەراسى ورناتىلعان. ال شەكاراشىلار راديولوكاتسيالىق ستاسانىڭ ءۇش جيىنتىعىن پايدالانادى. بيىل «اتىراۋ – رف شەكاراسى»، «اتىراۋ – ورال» باعىتىنداعى جولدارعا ستاتسيونارلىق بەكەت قويىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

قارجى • بۇگىن، 15:58

ۇقساس جاڭالىقتار