كوروناۆيرۋس • 04 قاراشا، 2021

قازاقستان كوروناۆيرۋسپەن سىرقاتتانۋ كورسەتكىشى بويىنشا قاي ورىندا

76 رەت كورسەتىلدى

قر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى مارات شورانوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاقستاننىڭ ەپيداحۋال بويىنشا الەم ەلدەرىنىڭ اراسىندا قاي ورىندا تۇرعانىن اتادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«الەمدە كۆي-ءدىڭ 248 ميلليوننان استام جاعدايى تىركەلگەن. تاۋلىگىنە 300 مىڭنان استام جاعداي تىركەلەدى. 5 ميلليوننان استام ادام قايتىس بولدى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ەۋروپا ءوڭىرىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا سوڭعى ەكى اپتادا 53 ەلدىڭ 45-ىندە سىرقاتتانۋدىڭ ءوسۋى بايقالادى»، دەدى مارات شورانوۆ.

ۆيتسە-ءۆينيستردىڭ دەرەگى بويىنشا، سوڭعى 14 كۇندە سىرقاتتانۋ دەڭگەيى ماجارستاندا بارىنشا ۇلعايعان.

«بۇل ەلدە اۋرۋ 230 پايىزدان ارتىق، پولشادا – 200 پايىزدان ارتىق، اۋستريادا – 100 پايىزدان ارتىق، ازەربايجان جانە گەرمانيادا 80 پايىزدان ارتىق وسكەن. سىرقاتتانۋدىڭ ءوسۋى ەۋروپانىڭ 9 ەلىندە تومەندەدى. ونىڭ ىشىندە يزرايلدە 57 پايىز، تۇركيادا 9 پايىز، يسپانيادا 7 پايىز كەمىگەن. قازاقستاندا سوڭعى ەكى اپتادا اۋرۋ 11 پايىز تومەندەدى. الەمدىك رەيتينگكە سايكەس 222 ەلدىڭ ىشىندە قازاقستان سىرقاتتانۋ كورسەتكىشى بويىنشا 105 ورىندا، ءولىم كورسەتكىشى بويىنشا 102 ورىندا تۇر»، دەدى ۆيتسە-مينيستر.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار