الەم • 21 قازان، 2021

ءۇندىستاندا نوسەر جاۋىننان قازا تاپقاندار سانى 50-دەن استى

56 رەت كورسەتىلدى

ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى ۋتتارانچال شتاتىندا نوسەر جاڭبىر مەن كوشكىن سالدارىنان قۇربان بولعانداردىڭ سانى 52-دەن استى دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل تۋرالى The Economic Times باسىلىمى ءمالىم ەتتى.

رەسمي مالىمەتتەرگە سايكەس، قيراعان عيمارات ۇيىندىلەرىنەن تاعى التى ءمايىت تابىلعان. بەسەۋى حابار-وشارسىز كەتتى دەپ ەسەپتەلەدى، 17 ادام ءتۇرلى جاراقات العان. ءولىم جاعدايلارىنىڭ كوپشىلىگى ۇيلەردىڭ قيراۋىنان بولعان دەپ ايتىلعان.

ۋتتارانچال شتاتىنىڭ ناينيتال قالاسىندا 28 ادام قازا تاپقان. ۋتارانچال شتاتىنان حيماچال-پرادەش شتاتىنىڭ كينناۋر اۋدانىنداعى چحيتكۋل اۋىلىنا بەت العان 11 ادامدىق ترەكينگ توبى نوسەر جاڭبىر مەن كوشكىن سالدارىنان رەسمي تۇردە جوعالىپ كەتكەندەردىڭ قاتارىنا كىرمەدى.

ءۇندىستاننىڭ تابيعات اپاتتارىنا قارسى ۇلتتىق كۇشتەر ۋتارانچال شتاتىنىڭ سۋ باسقان ايماقتارىنداعى جۇزدەگەن ادامداردىڭ قۇتقارىلعانى تۋرالى حابارلادى. 17 قۇتقارۋ توبىن فەدەرالدى كۇشتەر جىبەردى.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار