ايماقتار • 15 قازان، 2021

ورتەنگەن ۇيدەن انا مەن بالا قۇتقارىلدى

81 رەت كورسەتىلدى

المالى اۋدانىنداعى بەس قاباتتى تۇرعىن ۇيدەن ءورت شىقتى. قۇتقارۋشىلار پاتەردەن شىعا الماي قالعان اناسى مەن ءتورت جاسار ۇلىن قۇتقاردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى تاراتقان اقپاراتىنا قاراعاندا، 14 قازان كۇنى ساعات 16:00-دە تجد 101 پۋلتىنە المالى اۋدانىنداعى تۇرعىت وزال 57 مەكەنجايى بويىنشا تۇرعىنداردان ءورت تۋرالى حابارلاما ءتۇستى.

ء«وسب-14 ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەسى ەسەپتەرى ءبىرىنشى بولىپ كەلگەن ساتتە، بارلاۋ جۇمىستارى بارىسىندا تۇرعىن ءۇيدىڭ بەسىنشى قاباتتا ورنالاسقان قويۋ ءتۇتىن، اشىق جالىنمەن ۆيتراجدى بالكون جانىپ جاتقانىن انىقتادى، ءورت جانىندا ورنالاسقان جيھازعا تارالىپ ۇلگەرگەن. باسپالداق الاڭىندا جوعارى تەمپەراتۋرا، ۋلى ءتۇتىن پايدا بولىپ، پاتەرلەردەن ادامدار شىعا الماي قالدى»، دەپ حابارلادى ۆەدومستۆادان.

قاراۋىل باستىعى ازاماتتىق قورعاۋ اعا لەيتەنانتى رۋستام ۋلاديەۆ قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جانە ءورت ءسوندىرۋ كەزىندە گاز-تۇتىننەن قورعاۋ قىزمەتىنىڭ جانىپ جاتقان قاباتتاعى پاتەرلەردەن ادامداردى ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

«قالىپتاسقان جاعدايعا بايلانىستى ءوسب-1 ء(ورت ءسوندىرۋ باسشىسى) جەكە قۇرامعا جابىلىپ تۇرعان ەسىكتى اشۋ جانە ادامداردى شىعارىپ الىپ تۋرالى كوماندا بەرىلدى. اعا ءورت ءسوندىرۋشى ءادىلمۇرات سابىرجان مەن ابەن تالانت پاتەرگە قامالىپ قالعان ە. جانبوتاەۆا مەن ونىڭ ءتورت جاسار ۇلىن قۇتقاردى. باقىتىمىزعا وراي، قۇتقارىلعاندارعا مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولمادى»، دەپ تولىقتىردى دەپارتامەنتتەن.

ءورت 7 مينۋت ىشىندە اۋىزدىقتالىپ، 16:38-دە تولىق ءسوندىرىلدى. وقيعا ورنىنا ەكى ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەسى، 5 اۆتوتەحنيكا، جەكە قۇرامنىڭ 17 ادامى جۇمىلدىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار