تەحنولوگيا • 05 قازان، 2021

Ashyq-تاعى وزگەرىس: QR-كود سكانەرلەۋدىڭ قاجەتى جوق

174 رەت كورسەتىلدى

Aitu قوسىمشاسىن شىعارۋشىلار جاڭا فۋنكتسيانى ىسكە قوستى. سونىڭ ارقاسىندا Ashyq-تاعى كوۆيد-ستاتۋسىن بىردەن كورسەتە سالۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

Android نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن تەلەفون ارقىلى جاڭا فۋنكتسيانى پايدالانۋ ءۇشىن الدىمەن Google Play-دان Aitu قوسىمشاسىن جۇكتەپ، اۆتوريزاتسيادان ءوتۋ كەرەك. ودان كەيىن «قوسىمشالار» بولىمىندە Ashyq-قا كىرىپ، ء«ۇي ەكرانىنا قوسۋ» باتىرماسىن باسۋ قاجەت. iOS سمارتفونىن پايدالاناتىن ادامدار دا ءدال سولاي ىستەيدى.

ۇستىندە قوسىمشانىڭ اتاۋىنا باسقاننان كەيىن QR سكانەردى جاۋىپ تاستايدى. سودان سوڭ ء«بولىسۋ» جانە «كوشىرمە جاساۋ» باتىرماسىن باسادى. وسىلايشا، قوسىمشانىڭ وزىنە سىلتەمە كوشىرىلەدى. ودان كەيىن سىلتەمەنى براۋزەرگە سالىپ، ء«بولىسۋدى» باسىپ، «ۇيگە ەكرانعا» دەگەندى تاڭداۋ قاجەت. iOS قولدانۋشىلارى قوسىمشاعا ءوز اتاۋىن دا بەرە الادى.

«بۇگىندە QR-كودتى سكانەرلەۋ ءۇشىن الدىمەن اۆتوريزاتسيادان ءوتۋ كەرەك. ال Aitu-داعى جاڭا فۋنكتسيانىڭ ارقاسىندا اۆتوريزاتسيا ساقتالا بەرەدى. سونىڭ ارقاسىندا قوسىمشانى ەشبىر شەكتەۋسىز پايدالانۋعا مۇمكىندىك بار. بۇل دەگەنىمىز، تەلەفوندى بۇعاتتان شىعارعاننان كەيىن قوسىمشانى بىردەن ىسكە قوسۋعا بولادى. وسى فۋنكتسيا ۋاقىتتى ۇنەمدەۋگە كومەكتەسەدى»، - BTS Digital مەنەدجەرى نۇرسۇلتان احمەتوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

بۇعىبۇلاۋ

قازاقستان • كەشە

جۇزە ءبىلۋ – ءومىر

قوعام • كەشە

ولكەتانۋشى

قازاقستان • كەشە

كەبەنەك

تاريح • كەشە

ساۋكەلە

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار