الەم • 19 شىلدە، 2021

مۋمبايدا نوسەر جاڭبىردان قۇربان بولعاندار سانى ارتتى

47 رەت كورسەتىلدى

ءۇندىستاننىڭ مۋمباي مەگاپوليسىندە مۋسسوندىق قاتتى نوسەر كەزىندە عيماراتتاردىڭ قۇلاۋىنان قازا تاپقانداردىڭ جالپى سانى 33 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل تۋرالى India TV تەلەارناسى مالىمدەدى.

تەلەارنانىڭ حابارلاۋىنشا، وقيعا بولعان جەردە قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا، قۇرباندار سانى ودان دا كوپ بولۋى مۇمكىن. جەكسەنبى كۇنى India TV تەلەارناسى 24 ادامنىڭ قايتىس بولعانىن حابارلاعان.

ورتالىق ۇكىمەت پەن ماحاراشترا شتاتىنىڭ (استاناسى مۋمباي) بيلىگى قازا تاپقاندار مەن جاراقات العانداردىڭ وتباسىلارىنا كومەك بەرۋ جايلى جاريالادى. مەتەورولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، مۋمبايدا وتكەن سەنبى كۇنى كەشقۇرىمنان جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭگە دەيىن شامامەن 200 مم جاۋىن-شاشىن جاۋعان.

نوسەر سالدارىنان قالانىڭ ويپاتتى اۋداندارىندا سۋ تاسقىنى بولعان. سەل مەن سۋ تاسقىنىنان چەمبۋر، ۆيحرولي، بحاندپۋر اۋداندارىندا عيماراتتار قۇلادى.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار