ايماقتار • 22 ماۋسىم، 2021

شقو-دا كولىك سالىعىن تولەمەگەندەردىڭ قارىزى 1 ملرد تەڭگەگە جۋىقتادى

14 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كولىك سالىعىن تولەمەگەندەردىڭ جالپى قارىزى 1 ملرد تەڭگەگە جۋىقتادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

شقو بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، وڭىردە 367 مىڭنان استام كولىك تىركەلگەن. كولىك يەلەرىنىڭ اراسىندا سالىقتى ۋاقىتىلى تولەمەيتىندەر از ەمەس. قازىرگى ۋاقىتتا كولىك سالىعىن تولەمەگەندەردىڭ قارىزى 989 ميلليون تەڭگەنى قۇراپ وتىر.

بورىشكەرلەردىڭ جالپى سانى – 45 مىڭ ادام. سالىق تولەمەي جۇرگەندەردىڭ دەنى – وسكەمەن قالاسىندا. ولاردىڭ قارىزى شامامەن 400 ملن تەڭگەنى قۇرايدى.

«سالىقتى ءوندىرۋ ءۇشىن 37 مىڭ بورىشكەرگە بەرەشەكتىڭ بار ەكەندىگى تۋرالى حابارلاما جىبەرىلدى. 15 مىڭعا جۋىق ادام قارىزدى ءوندىرىپ الۋعا قاتىستى سالىقتىق بۇيرىق العان. سونداي-اق 14 مىڭ سالىق بۇيرىعى ءماجبۇرلى تۇردە ءوندىرۋ ءۇشىن قۇزىرلى ورگاندارعا بەرىلدى»، دەدى شقو بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجان كتانوۆ.

ايتا كەتەيىك، جەكە تۇلعالار ءۇشىن كولىك سالىعىن تولەۋ مەرزىمى جىل سايىن 1 ساۋىردە اياقتالادى.


 

سوڭعى جاڭالىقتار

ءالتىنساريننىڭ ادامي بولمىسى

رۋحانيات • بۇگىن، 00:01

ۋاقىت جاراتقان ۇلى جىر

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار