قازاقستان • 18 ماۋسىم، 2021

بوسقىندار قازاقستاندا وليمپيادالىق قولداۋعا يە بولادى

16 رەت كورسەتىلدى

قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتى بوسقىنداردىڭ سپورتپەن شۇعىلدانۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن قولداۋعا، ولارعا قازاقستان اۋماعىندا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى مەن سپورتتىق شارالارعا قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرۋگە دايىن، دەپ حابارلايدى Olympic.kz.

وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قازاقستان ۇوك باس حاتشىسى اندرەي كريۋكوۆ پەن بۇۇ-نىڭ ورتالىق ازياداعى بوسقىندار ءىسى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارىنىڭ ايماقتىق وكىلى حانس فريدريح شوددەر قول قويدى. تاراپتار ناقتى جوبالار شەڭبەرىندە ودان ءارى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا كەلىستى، ولاردى دامىتۋ جاقىن ارادا باستالادى.

ء«بىز حالىقارالىق وليمپيادالىق قوزعالىستى قولدايمىز جانە بۇۇ-نىڭ بوسقىندار ءۇشىن گۋمانيتارلىق قۇندىلىقتارىمەن بولىسەمىز. قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتى ءوز وتانىنان جىراقتاعى بالالار مەن جاستاردىڭ سپورتپەن شۇعىلدانۋى جانە وليمپيادالىق ارماندارىن جۇزەگە اسىرۋى ءۇشىن بار كۇشىن سالۋعا دايىن. وليمپيادالىق تەڭدىك پەن كەمسىتۋگە جول بەرمەيتىن مەملەكەت رەتىندە قازاقستان ءۇشىن، اسىرەسە، جاھاندىق كوشى-قون داعدارىسى مەن پاندەميا كەزەڭىندە ىنتىماقتاستىق پەن قولداۋ كورسەتۋ وتە ماڭىزدى»، دەدى تيمۋر ق ۇلىباەۆ.

قر ۇوك پرەزيدەنتى 2017 جىلدىڭ قىركۇيەگىندە حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى بالالار مەن جاستاردى سپورت ارقىلى قورعاۋ، دامىتۋ جانە كۇشەيتۋ ءۇشىن وليمپيادالىق بوسقىندار قورىن قۇردى. سونىمەن قاتار، 2015 جىلدىڭ قازان ايىندا حوك پرەزيدەنتى توماس باح ريو وليمپياداسىنا قاتىسۋ ءۇشىن وليمپيادالىق بوسقىندار كومانداسىن قۇرعانىن، ال 2018 جىلدىڭ قازان ايىندا بوسقىندار قۇراماسى دا توكيو وليمپياداسىندا باق سىنايتىنى بەلگىلى بولدى. بۇل جاھاندىق كوشى-قون داعدارىسىنا قارسى وليمپيادا قوزعالىسىنىڭ كۇرەسىندە ماڭىزدى وقيعا بولدى.

قازىرگى ۋاقىتتا 12 سپورت تۇرىنەن 55 سپورتشى توكيو بوسقىندار وليمپياداسىنىڭ قۇرامىنا ەنۋ ءۇشىن تالاسۋدا. ولاردىڭ بارلىعى وليمپيادالىق ىنتىماقتاستىق باعدارلاماسى اياسىندا حوك-تان قارجىلاي قولداۋ الادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار