ەكولوگيا • 10 مامىر، 2021

قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا ترانسشەكارالىق قورىق قۇرىلادى

26 رەت كورسەتىلدى

پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى رومان سكليار قازاقستاننىڭ بيولوگيالىق الۋاندىعىن ساقتاۋ باعىتىنداعى شارالار تۋرالى اقپار بەردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

«قازىر قازاقستاننىڭ بيولوگيالىق الۋاندىعىن ساقتاۋ قاۋىمداستىعى ميحاەل زۋككوۆ قورىمەن بىرلەسىپ ورتالىق ازيانىڭ قوڭىرجاي شولدەرىن ساقتاۋعا باعىتتالعان CADI جوباسىن ىسكە اسىرۋدا»، دەپ جازدى رومان سكليار دەپۋتاتتىق ساۋالعا بەرگەن جاۋابىندا.

اتالعان ۇيىمدار باتىس قازاقستاندا قۇرىلعان تابيعي رەزەرۆات پەن رەسەيدىڭ ۆولگوگراد وبلىسىنداعى «ەلتون كولى» بيوسفەرالىق قورىعىنىڭ اۋماعىن بىرگە قامتيتىن ترانسشەكارالىق بيوسفەرالىق قورىق قۇرۋ جوسپارىن قولداۋعا دايىن وتىر.

«تابيعي رەزەرۆات قۇرىلعاننان كەيىن رەسەي فەدەراتسياسىمەن ترانسشەكارالىق قازاق-رەسەي بيوسفەرالىق قورىعىن قۇرۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر باستالادى»، دەپ جازادى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.

بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، رومان سكليار دەپۋتاتتىق ساۋالعا بەرگەن جاۋابىندا بوكەيوردا تابيعي رەزەرۆاتىن قۇرۋ جوباسى اياقسىز قالمايتىنىن ءمالىم ەتكەن بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار