قازاقستان • 17 ءساۋىر، 2021

ۇقشۇ-نىڭ بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋلارى جونىندە كەلىسسوزدەر جاسالدى

39 رەت كورسەتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ دەلەگاتسياسى ماسكەۋ قالاسىنداعى ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ بىرىككەن شتابىندا ءبىرىنشى شتابتىق كەلىسسوزدەرگە قاتىستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

كەلىسسوزدەرگە سونداي-اق، ارمەنيا، بەلارۋس، قازاقستان، قىرعىزستان، رەسەي، تاجىكستان ەلدەرىنىڭ مۇددەلى مينيسترلىكتەرى مەن ۆەدومستۆولارىنىڭ، ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ حاتشىلىعى مەن بىرىككەن شتابىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

قر قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى گەنەرال-مايور مارات ايماشەۆ قازاقستاندىق دەلەگاتسيانى باسقاردى.

كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار «ىزدەۋ-2021» وقۋ-جاتتىعۋىن بارلاۋ كۇشتەرى جانە قۇرالىمدارىمەن، «ەشەلون-2021» ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ كۇشتەرىمەن جانە قۇرالدارمەن، ء«وزارا ءىس-قيمىل-2021» ۇقشۇ-نىڭ جەدەل دەن قويۋ قۇرىلىمدىق كۇشتەرىمەن، «مىزعىماس باۋىرلاستىق-2021» ۇقشۇ-نىڭ بىتىمگەرلىك كۇشتەرىمەن جانە ورتالىق ازيا وڭىرلەرىندە ۇجىمدىق جەدەل ورىستەتۋ كۇشتەرىنىڭ بولىمشەلەرىمەن، «شەپ-2021» وقۋ-جاتتىعۋلارىن وتكىزۋ جانە ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

وقۋ-جاتتىعۋ قىرعىزستان، رەسەي، تاجىكستان اۋماقتارىندا وتەدى. ءىس-شارالاردى ورىنداۋ ءتارتىبى مەن وتكىزۋ مەرزىمى ەپيدەميولوگيالىق جاعدايعا بايلانىستى وزگەرۋى مۇمكىن.  

بۇدان وزگە، كەلىسسوزدەرگە قاتىسۋشىلار ۇقشۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك اۋداندارىندا اسكەري قاۋىپ-قاتەرلەر ماسەلەسىن تالقىلادى. شارتقا قول قويۋشى تاراپتار قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ اۋقىمىن جانە ولاردى بەيتاراپتاندىرۋداعى ۇيلەسىمدى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل قاجەتتىگى تۋرالى بىرىڭعاي تۇسىنىگىن راستادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار