ايماقتار • 28 قاڭتار، 2021

الماتىدا COVID-19-دى ەمدەيتىن ءدارى-دارمەك جەتكىلىكتى مە؟

2 رەت كورسەتىلدى

مەگاپوليستە تۇراقتاندىرۋ قورىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن ءدارى-دارىمەكتەردى دارىحانالارعا جەتكىزۋ جالعاسىپ جاتقانى بەلگىلى. قالا اكىمى باقىتجان ساعىنتاەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن ستاتسيونارلاردىڭ، ەمحانالار مەن قالا ءدارىحانالارىنىڭ دارىلىك قۇرالدارمەن، مەديتسينالىق ماقساتتاعى ونىمدەرمەن جانە جەكە قورعانىش قۇرالدارىمەن قامتاماسىز ەتىلۋىنە مونيتورينگ اپتا سايىن جۇرگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى ۇيلەستىرۋشىسى زاڭعار سالىمباەۆتىڭ اقپاراتىنشا 26 قاڭاتارداعى جاعداي بويىنشا ستاتسيونارلاردا 2،6 ملن دارىلىك قۇرالدار بار. بۇدان باسقا، 302 مىڭ ءدارى-دارىمەك جەتكىزۋ كۇتىلۋدە.

«بۇگىنگى تاڭدا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانى ەمدەۋدە سۇرانىسقا يە پرەپاراتتار بارلىق ءدارىحانالاردا بار. ءدارحانالاردىڭ پرەپاراتتارمەن قامتاماسىز ەتىلۋى  85-90% - دى قۇرايدى، ءدارىحانالاردا بۇرىننان قالعان ميلليوننان اسا سۇرانىسقا يە پرەپاراتتار بار. بۇدان باسقا، نارىقتى تولىقتىرۋۇشىن تۇراقتاندىرۋ قورى قاراجاتىنىڭ ەسەبىنەن قالانىڭ ءدارىحانالارىنا دارىلىك زاتتاردى جەتكىزۋ جالعاسۋدا. بۇگىنگى كۇنى قالاعا اكەلۋگە جوسپارلانعان 40،1 ملن. دز مەن ممب-دان 47،2 ملن.اكەلىندى، 22،3 ملن. ىسكە اسىرىلدى، قولدا بار 24،8 ملن. ونىڭ ىشىندە تومەندەتىلمەيتىن قالدىق 8 ملن. قوسىمشا 2021 جىلعى 31 قاڭتارعا دەيىن 453 مىڭ دارىلىك زات ءتۇسىمى كۇتىلۋدە»، دەدى زاڭعار سالىمباەۆ. 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

بيزنەستە ايەلدەردىڭ ۇلەسى قانداي؟

ەكونوميكا • بۇگىن، 07:38

ءۇشىنشى بەسجىلدىق: مەجە مەن مىندەت

ەكونوميكا • بۇگىن، 07:35

بايراعى بيىك باعزى ونەر

رۋحانيات • بۇگىن، 07:33

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار