ايماقتار • 25 قاراشا، 2020

ەلوردا دامحاناسىنداعى جارىلىس: تاعى ءبىر ادام كوز جۇمدى

100 رەت كورسەتىلدى

ەلورداداعى ءدامحانانىڭ بىرىندە جارىلىس بولىپ، ءبىر ادام كوز جۇمعان ەدى. قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى جارىلىس سالدارىنان اۋىر جاراقات العان تاعى ءبىر ادامنىڭ قايتىس بولعانىن راستادى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz

«ناۋقاس جانساقتاۋ بولىمىندە كوز جۇمدى. پاتسيەنت وتە اۋىر جاعدايدا اۋرۋحاناعا تۇسكەن. ناۋقاستا باسسۇيەك ميىنىڭ اۋىر جاراقاتى بولعان. اۋرۋحاناعا تۇسكەن ساتتەن باستاپ ونى № 2 كوپبەيىندى قالالىق اۋرۋحانا جانە ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ ماماندارى قارادى. بىراق جۇرگىزىلگەن بارلىق ەمدەۋ شارالارىنا قاراماستان ناۋقاستى امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى»، - دەيدى باسقارمانىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار

سقو «قىزىل ايماققا» ەندى

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار