سپورت • 10 تامىز، 2020

ەلوردانىڭ جاس شاحماتشىلارى سينگاپۋر، گونكونگ جانە پەنانگتاعى قارسىلاستارىن جەڭدى

13 رەت كورسەتىلدى

سپورتشىلار Four Cities Friendship Chess Championship 2020 دوداسىندا جەڭىسكە جەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz اكىمدىكتىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

نۇر-سۇلتاننىڭ جاس شاحماتشىلارى ءتورت قالا مەن ءتورت ەلدىڭ يۋنيورلارى اراسىنداعى Four Cities Friendship Chess Chess Championship 2020-Junior Division حالىقارالىق ونلاين شاحمات تۋرنيرىندە قارسىلاستارىن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭدى.

جولداستىق ونلاين-ماتچتى قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسى گونكونگ، سينگاپۋر جانە مالايزيا ۇلتتىق فەدەراتسيالارىمەن بىرلەسىپ 25 شىلدە مەن 8 تامىز ارالىعىندا وتكىزدى. وعان 8، 10 جانە 12 جاس ارالىعىنداعى 72 شاحماتشى قاتىستى.

"ماتچ ءۇش تۋردان تۇردى، ولاردىڭ ارقايسىسىندا Astana كومانداسى ۇلكەن باسىمدىقپەن جەڭىسكە جەتتى. بارلىق كەزدەسۋلەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق شاحماتشىلار 44 ۇپاي جيناپ، ءبىرىنشى بولدى. ودان كەيىن سينگاپۋر 28 ۇپايمەن، گونكونگ – 19 جانە پەنانگ – 16 ۇپايمەن"، – دەلىنگەن مادەنيەت جانە سپورت باسقارماسىنىڭ تاراتقان حابارلاماسىندا.

Astana شاحمات كومانداسىنا قازاقستان چەمپيوناتتارىنىڭ چەمپيوندارى مەن جۇلدەگەرلەرى وزدەرىنىڭ جاس ساناتتارى بويىنشا قاتىستى: ايات ابدۋللاەۆ، اقىلباي يمانعالي، دانيال ساپەنوۆ، انسات الديار، ءاليحان حاجات ۇلى، ساۋات نۇرعاليەۆ، نازار تالعاتوۆ، ەدگار مامەدوۆ، ارىن اليدار، دانيس قۋاندىق ۇلى، نۇرسۇلتان نامازكەەۆ، الىشەر ءابساتتار، قاليزا ايجارىق، زارينا نۇرعاليەۆا، ماليكا جاپاربەكوۆا، ەلناز قالياحمەت، داليا دياسقىزى جانە امانجول حانزادا. ءىس-شارا حالىقارالىق شاحمات كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلدى، ونى وتكىزۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گونكونگتاعى باس كونسۋلدىعىنىڭ باستاماسى مەن كومەگىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

تسيرك - الەم نازارىندا

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار