ايماقتار • 30 شىلدە، 2020

پاۆلودار اكىمدىگى قۇربان ايت مەرەكەسىنە قاتىستى قاۋلى شىعاردى

110 رەت كورسەتىلدى

"پاۆلودار وبلىسى اۋماعىندا قۇربان ايت مەرەكەسىن اتاپ ءوتۋ كەزىندە كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانىڭ تارالۋىنا ىقپال ەتەتىن بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە تىيىم سالۋ تۋرالى" №9 قاۋلىنى شىعاردى"، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

پاۆلودار وبلىسى اكىمدىگى، قالالار مەن اۋدان اكىمدەرىنىڭ اپپاراتتارى، پوليتسيا دەپارتامەنتى، پاۆلودار وبلىسىنىڭ اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ باسقارماسى، قمبد پاۆلودار وبلىسى بويىنشا باس يمامىنا قۇربان ايت مەيرامىن مەرەكەلەۋ كەزىندە 31 شىلدە – 2 تامىز ارالىعىندا تومەندەگى ارەكەتتەرگە تىيىم سالىنسىن:

  • مەنشىك نىسانىنا قاراماستان بارلىق ۇيىمداردا، سونداي-اق جەكە مەنشىك ءۇي يەلىكتەرىندە جانە مەدرەسەدە ادامدار كوپ جينالاتىن ءىس-شارالار وتكىزۋگە;
  • مال سويۋدى ۇيىمداستىرۋعا جانە وتكىزۋگە، اۆتوكولىكتەردە جانە جەكە ءۇي يەلىكتەرىندە مال ساتۋعا;
  • ونلاين رەجيمىندە قۇرباندىق شالۋدىڭ جۇزەگى اسىراتىنداردى قوسپاعاندا، مال سويۋد تسەحتارى مەن مال سويۋ پۋنكتەرىنىڭ، مال سويۋ الاڭدارىنىڭ جۇمىسىنا;
  • باق قۇرالدارى ارقىلى قۇرباندىق شالۋدى ونلاين رەجيمىندە جۇزەگە اسىرۋدى ۇيىمداستىرۋ تۋرالى تۇرعىندار اراسىندا تۇسىندىرمەلىك جۇمىستار جۇرگىزۋ.
سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتادى

قارجى • بۇگىن، 15:52

ۇقساس جاڭالىقتار