ايماقتار • 18 ماۋسىم، 2020

ەلوردادا دەمالىس كۇندەرى ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرى عانا جۇمىس ىستەيدى

33 رەت كورسەتىلدى

20-21 ماۋسىم كۇندەرى ەلوردادا ءۇيدىڭ اۋلاسىنداعى ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرى عانا جۇمىس ىستەيتىن بولادى. جۇمىس ۋاقىتى ساعات 10.00-دەن 17.00-گە دەيىن. بۇعان قوسا دەمالىس كۇندەرى بارلىق وسو، ساۋدا ۇيلەرى، جەلىلىك دۇكەندەر، جابىق ازىق-ت ۇلىك جانە ازىق-ت ۇلىك ەمەس بازالارلار مەن دۇكەندەردىڭ جۇمىسى توقتاتىلادى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگى حابارلادى، - دەپ جازادى Egemen.kz

"قازىر قالادا ىندەتتىڭ ەكى – وتباسىلىق جانە ۇجىمدىق وشاعى بارىن ەسكەرىپ، ەلوردادا «ۇيدەگى دەمالىستى» ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇگىندە بىزگە، دارىگەرلەرگە ىندەتتى جۇقتىرۋ قارقىنىن تومەندەرۋ جانە تىزبەكتى جويۋ كەرەك. ايتپەسە ينفەكتسيا ۇدەپ بارادى. قالا تىرلىگىگىن قامتاماسىز ەتەتىن كاسىپورىندار مەن ۇيدەگى ازىق-ت ۇلىك ۇكەندەرى عانا جۇمىس ىستەيدى. ءتىپتى، بازارلار دا جابىلادى. قالا تۇرعىندارى سەنبىگە دەيىن قاجەتتى ازىق-ت ۇلىك ساتىپ الۋى كەرەك. الايدا دۇربەلەڭ تۋدىرماعان ءجون، سەبەبى ءار ءۇيدىڭ اۋلاسىندا ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرى بار. ادامدار بۇل كۇندەرى ۇيلەرىندە وتىرۋى ءتيىس. اسا قاجەتتىلىك بولماسا ۇيدەن شىقپاۋ كەرەك"، دەدى قالانىڭ باس سانيتارلىق دارىگەرى جاننا پىراليەۆا.

بۇدان بولەك، 20-21 ماۋسىمدا ءدارىحانالار مەن كوشەدەگى ءدامحانالار فورماتىنداعى اشىق اسپان استىنداعى قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنا جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرىلەدى. ولار سانيتارلىق تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋى ءتيىس.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار