تاعايىنداۋ • 04 ماۋسىم، 2020

ەلباسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسىن تاعايىندادى

45 رەت كورسەتىلدى

ەرلان ىسقاق ۇلى بايتۇقباەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى توراعاسىنىڭ شەشىمىمەن ەرلان ىسقاق ۇلى بايتۇقباەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى توراعاسىنىڭ شەشىمىمەن باسقا جۇمىسقا اۋىسۋىنا بايلانىستى شوقان جانات ۇلى ەلشىبەكوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار