ايماقتار • 27 ءساۋىر، 2020

اتىراۋدا مىرىش تسەحى ىسكە قوسىلادى

125 رەت كورسەتىلدى

اتىراۋ وبلىسىنداعى «Caspian Contractors Trust Atyrau» جشس-ءنىڭ زاۋىتىندا عيماراتتار مەن ەستاكادالار، كوپىرلەر، فەرمالار، تىرەكتەر مەن مودۋلدەر، كولەمى 20000 تەكشە مەترگە دەيىنگى رەزەرۆۋارلار، ىدىستار، رەاكتورلار، شىراقتى جۇيەلەر، مۇنارالار، كوتەرگىش جابدىقتار، سونىمەن بىرگە، كەز كەلگەن كۇردەلى قۇبىر بەكىتكىش جوبالانادى.

ۇقساس جاڭالىقتار