سپورت • 09 ءساۋىر، 2020

سۋ دوبىنان الەمدىك ليگا ويىندارى كۇزگە اۋىستىرىلدى

16 رەتكورسەتىلدى

حالىقارالىق سۋ سپورتى تۇرلەرى فەدەراتسياسى (FINA) سۋ سپورتىنان وتەتىن الەم چەمپيوناتتارى مەن باسقا دا جارىستاردىڭ ءوتۋ مەرزىمىنە وزگەرىس ەنگىزىپ جاتىر.

بۇعان دەيىن FINA ارتىستىك جۇزۋدەن الەم كۋبوگىنىڭ سەگىز كەزەڭىن وتكىزبەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان بولاتىن.  جاقىندا سۋ دوبىنان وتەتىن الەمدىك ليگا ويىندارىنىڭ اۋىستىرىلعانى ءمالىم بولدى.

ءتۋرنيردىڭ ايەلدەر اراسىنداعى سۋپەرفينالى 9-14 ماۋسىمعا، ەرلەر اراسىنداعى سۋپەرفينال 23-28 ماۋسىمعا جوسپارلانعان بولاتىن.  كوروناۆيرۋس ىندەتىنە بايلانىستى ۇيىم ءتۋرنيردىڭ فينالدىق كەزەڭىن 2020 جىلدىڭ قىركۇيەك جانە قازان ايلارىنا قالدىردى. ازىرگە ناقتى ءوتۋ مەرزىمى انىقتالعان جوق. 

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار