ءبىلىم • 31 ناۋرىز، 2020

ءبىرىنشى ساۋىردە رەسپۋبليكا بويىنشا سىناما ساباقتار وتەدى

59 رەتكورسەتىلدى

ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، سىناما ساباقتار پاندەميا كەزىندە قاشىقتان ءبىلىم الۋعا دايىندىعىن تەكسەرۋ ماقساتىندا وتەدى. ال 2 ساۋىردە اتا-انالار جينالىسى وتەدى.

ونىڭ بارىسىندا جۇيەگە قوسىلۋ، بالالار جۇمىسىن دۇرىس ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسى ايتىلادى. 3 ساۋىردە وقۋشىلارمەن سىنىپ ساعاتتارى وتەدى.  ونىڭ بارىسىندا بالالارعا ءتيىستى اقپاراتتار بەرىلىپ، مۇعالىمدەر قاشىقتان وقۋ تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرەدى. ناتيجەسىندە، 6 ءساۋىر كۇنى بالالار دا، اتا-انالار مەن قۇرىلعىلار دا قاشىقتان بىلىمگە دايىن بولۋى كەرەك. وسىعان وراي بارلىق سۇراقتار بويىنشا ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ 1450 كولل-ورتالىعىنا حابارلاسۋعا بولادى.

ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ازىرگە بالالاردىڭ جازعى دەمالىسىن قىسقارتۋعا نەگىز جوق. ال ۇبت-نى ماۋسىم ايىنىڭ اياعىندا وتكىزۋ جوسپارلانعان. قازىرگى كەزدە ۇبت سىناما تەستەرىن اقىسىز وتكىزۋ بويىنشا جاعداي جاسالعاندىقتان، تەستىلەۋدىڭ 70 نۇسقاسى ۇبت سايتىندا قولجەتىمدى. سوعان وراي وقۋشىلار قازىرگى كەزدە سىناما تەستىلەۋدەن تەگىن وتۋدە.  

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار