كوروناۆيرۋس • 30 ناۋرىز، 2020

الماتىدا ىندەت جۇقتىرعاندار ىشىندە 11 جاستاعى بالا بار

70 رەتكورسەتىلدى

– بۇگىنگە دەيىن الماتىدا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسياسىن جۇقتىرۋدىڭ 73 جاعدايى تىركەلدى، ونىڭ جەتەۋى ساۋىعىپ، ۇيىنە شىقتى، – دەدى بۇگىنگى ونلاين-بريفينگتە قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق باسقارماسى باسشىسى تىلەۋحان ابىلداەۆ.

ناتيجەسىندە، بۇگىن دۇيسەنبى كۇنى قالالىق جۇقپالى اۋرۋلار ستاتسيونارلارىندا COVID-19-دان ەمدەلىپ جاتقان 66 پاتسيەنت بار.

جاڭادان انىقتالعان 6 ادامنىڭ تورتەۋى بايلانىستا بولعاندار، ءبىر پاتسيەنت 19 ناۋرىزدا مينسك–الماتى رەيسىمەن جانە بىرەۋى وسى كۇنى ىستامبۇل–الماتى رەيسىمەن ۇشىپ كەلدى.

ەمدەۋگە جاتقىزىلعانداردىڭ ىشىندە 11 جاستاعى بالا بار، قازىر ول قالالىق بالالار جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋحاناسىندا اكەسىمەن بىرگە.

قازىرگى كەزدە 58 ناۋقاستىڭ جاعدايى – قاناعاتتانارلىق، – ەرەسەك ناۋقاستىڭ جاعدايى اۋىر، 6 ەرەسەك ادام مەن 1 بالانىڭ دەنساۋلىعى ورتاشا اۋىر.

پروۆيزورلىق ورتالىقتاردا 1046 ادام بار، ونىڭ ىشىندە 102-ءسى – بالا. الماتىداعى پروۆيزورلىق ورتالىقتار سانى التىعا دەيىن كوبەيگەنىن اتاپ ءوتۋ قاجەت. بۇعان دەيىن 4 ورتالىق بولدى.

كارانتيندىك وقشاۋلاۋ ءۇشىن 3 شيپاجاي جانە ءبىر جاتاقحانا ءبولىندى.

قازىر 419 ازامات كارانتيندىك وقشاۋلاۋدا جاتىر. بۇل شەتەلدەن كەلگەن ادامدار. ولاردىڭ بارلىعى قاي ەلدەن كەلگەنىنە قاراماستان، ەكى كۇندىك كارانتينگە ورنالاستىرىلۋدا. رەيستەن تۇسكەننەن كەيىن ولاردان بىردەن COVID-19-عا تالداۋلار الىنۋدا. ناتيجە تەرىس بولعان جاعدايدا ولار ۇيلەرىنە جىبەرىلەدى.

الماتى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار